راهکارهای1­5 گانه برای صادرات کاال به همسایگان

Iran Newspaper - - News -

کارشناســا­ن در گفتوگوهایـ­ـی کــه بــا «ایران» داشــتند برای اینکــه صادرات به کشورهای همسایه روند افزایشی به خــود بگیرد و دیگر ســهم ما از بازارهای منطقه کم نشــود راهکارهایی را ارائه کردند که بهصورت فهرستوار به آنها اشاره میکنیم: ۱-ایجاد شرکتهای صادراتی قوی در کشور ۲- بازاریایــ­ی صحیــح از کشــورهای منطقــه و همکاری با شرکتهای تجاری کشورهای همسایه ۳-حضور فعال رایزنان بازرگانی و سفارتخانهه­ا در کمک به فعاالن اقتصادی کشورمان در جهت بازارگشایی -4 تعیین کاالهایی که قرار است به کشورهای هدف ارسال شــود. بهگونهای که بتوان بر اساس آن کاالها هدفگذاری کرد -5 ایجــاد نمایشــگاه­های دائمــی در کشــورهای هــدف و بالعکس 6-اعتماد به فعاالن بخش خصوصی و هموار کردن مسیر حضور آنها در بازارهای منطقه ۷-ثبات در سیاستهای داخلی ۸- ادامــه پیــدا نکــردن ممنوعیتهــ­ای صادراتــی بــه کشورهایهمس­ایه ۹- ایجاد میزهای صادراتی ۰۱-برندسازی کاالها با هدف صادرات ۱۱- ارتقای کیفی کاالهای صادراتی ۲۱- حرکت به سمت توافقنامهه­ای دوجانبه ۳۱- فراهم کردن زیرساختهای صادراتی 4۱- کاهش تعرفههای دوجانبه 5۱-کاهش تعرفههای گمرکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.