الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم در حال نهایی شدن

Iran Newspaper - - News -

فرهاددژپسن­د،وزیراموراق­تصادودارای­ی، گفت:الیحهاصاحق­انون مالیاتمستق­یمدروزارتا­موراقتصادو­داراییدرحا­لنهاییشدن است. وی درباره سرنوشت الیحه مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشــت: در حال حاضر این الیحه در قالــب اصاح قانون مالیات مســتقیم در وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال نهایی شدن است. وزیر امور اقتصاد و داراییافزو­د:پسازاینکها­صاحقانونما­لیاتمستقیم­دروزارتاقت­صادنهاییشو­د،به دولت ارسال شده و پس از بررسی به مجلس تقدیم میشود./ خانه ملت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.