افزایش02 میلیون تنی ظرفیت انتقال بار از شبکه ریلی

Iran Newspaper - - News -

ســعید رســولی، مدیرعامــل شــرکت راهآهــن گفــت: یکــی از اصلیتریــن مأموریتهای ما موضوع جابهجایی بار اســت و در سیاســتهای کلــی برنامه ششــم نیــز تأکید ویــژهای بر اتصــال جذب عمده بار به شــبکه ریلی شــده اســت. وی در حاشــیه بازدید از مســیر راهآهــن مایر به کرمانشــاه ابراز کرد: مدیــران راهآهن مأموریت دارند مراکز جذب بار را شناسایی کنند که تحقق این کار در سال ۸۹۳۱ هدفگذاری شــده و موظف هستیم حدود ۰۷ کیلومتر اتصال مراکز عمده بار را داشته باشیم و با اجرای این خط فرعی، ظرفیت انتقال ۰۲ میلیون تن بار بیشتر از قبل به وجود میآید./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.