جشنواره‌جهانیب‌ا‌جشنواره‌فجر‌تلفیقن‌م‌یشود

Iran Newspaper - - News -

«ایران»/حسین انتظامی، رئیس ســازمان سینمایی بــه مناســبت روز ملــی ســینما بــه رســانه ملی رفــت و بــا حضور در برنامه «شــهر فرنگ» درباره ســازمان تحــت مدیریتش و مســائل و چالشهای مختلفی که این سازمان با آن روبهرو است توضیحاتی داد. انتظامی صحبتهایش در ایــن برنامــه را بــا بحــث مشــارکت یــا حمایت سازمان سینمایی در بخشهای مختلــف آغــاز کــرد و گفــت: «امســال مؤسسات ســازمان سینمایی اولویتهای ســاخت خودشان را اعالم کردند و تنها در آنقالب،مشارکتیاحم­ایتمیکنیمک­ه تصویبها در شــوراهای تخصصی اتفاق میافتــد.» او در ادامــه گفت: «پیشبینی میکنــم شــوراهای ســازمان ســینمایی چابکتر شــوند چــون ورودی آنهــا مانند ســابق نیســت. برعکس قبل کــه نزدیک بــه 50-60 فیلم در فارابی تولید میشــد. بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه در سینما فعال شده است.»

انتظامــی در بخــش دیگــری از برنامه در پاســخ به پرسش مجری برنامه درباره مســأله ردهبنــدی ســنی در ســینما گفت: «همهسینماگر­انومتخصصان­حوزههای تربیتــی از اصــل موضوع ردهبندی ســنی استقبال میکنند. کارکرد این شورا با سایر شــوراهای نظارتــی متفــاوت اســت. او در ادامــه در تبییــن شــورای ردهبندی ســنی کــه به تازگی تشــکیل شــده اســت، گفت: عمده اعضای این شــورا را روانشناسان و افراد مرتبط با حوزههای تربیتی تشــکیل میدهنــد. در ابتــدا براســاس فیلمنامــه پالنهایی از فیلم را که از نظر آنها موجب ردهبندی سنی میشود به فیلمساز اعالم میشــود و فیلمســاز تصمیم میگیرد که دوســت دارد فیلمــش با ردهبندی ســنی +۵۱ یا +۲۱ اکران شــود یــا بدون ردهبندی. البتــه تاکنون فقط پیشنویــس آییننامه منتشــر شــده اســت تا بازخوردهــ­ای الزم را بگیریــم و در آینــده محدودیتهــ­ا را در نظامنامــه اکــران در نظر بگیریــم اما این آمادگــی را داریــم کــه اگــر فرهنگســاز­ی الزم در خانوادهها به خودی خود نســبت بــه هشــدار روی پوســتر یــا... انجام شــود، ما بــه هدف خــود رســیدهایم و نیــازی به محدودیت نیست. انتظامی تأکید کرد که قشر هدف ما در ردهبندی کودک و نوجوان هستند و فیلمهای ارزشــمندی داریم که برای آن ردهبندی سنی مناسب نیست.»

رئیــس ســازمان ســینمایی در بخــش دیگــری از ایــن گفتوگــو دربــاره آخریــن وضعیت جشــنواره جهانی فیلم فجر هم گفت: «برخی ســینماگرا­ن معتقدند بهتر اســت دو جشــنواره ملــی و جهانــی ادغام شــوند و برخی نیز میگویند باید بهصورت تفکیــک شــده برگزار شــود. ظرفیــت رو به تعالیکهجشن­وارهجهانید­اردواینامک­ان را بــه وجــود آورده کــه ایران بهعنــوان یک حامی منطقهای مطرح شود و تأثیرگذاری بینالمللــ­ی در ســطح منطقــهای داشــته باشد ما را به این نتیجه رساند که جشنواره بهصــورت مجــزا برگــزار شــود و برخــی اشــکاالت کوچک دارد که به مرور میتوان آن را اصــالح کرد. این جشــنواره با شــرایط امروزایران­کهگروهیازک­شورهاسعیدا­رند بــا یک انزوایی با ایران رفتار کنند، میتواند ظرفیت هــای خوبی ایجاد کند.» انتظامی در ادامــه اضافه کرد: «با توجه به وضعیت کشور که میخواهند ما را منزوی کنند، این جشــنواره میتواند مکالمه فرهنگی ایجاد کنــد.» رئیس ســازمان ســینمایی در ادامه درباره انتشــار صورتجلســه­های شوراهای پروانه ساخت و نمایش هم گفت: «از نظر من، صورتجلســه شــورای پروانه ساخت و نمایش ســند دولتــی اســت و میتواند در قدم بعد منتشر شود اما درباره رأی اعضا، باید آنها خودشان بخواهند این رأی منتشر شــود وگرنــه ما اجــازه انتشــار نظر تــک تک اعضــا را نداریم؛ گرچه نظر خود من این است که خوب است آرا منتشرشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.