ردپای‌خونین‌ژوکر‌در‌خیابا‌نهای‌تورنت ‌و

گزارش اختصاصی «ایران» از چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تیف

Iran Newspaper - - News - علی حجوانی تورنتو

روزهای پایانی جشــنواره بینالمللی فیلم تورنتو، فرصت خوبی برای مرور فیلمهــا و رویدادهای این گردهمایی بزرگ ســینمایی اســت. حاال که همه فیلمهــای مهــم و پرســروصدا اکران شــدهاند و میشــود با دقت بیشتری، شــمایل ســینما را در ماههــای آینــده تصویر کــرد؛ ضمن اینکــه تیف برای اولیــن بــار میهمانــی ویــژهای بــرای تقدیــر از بازیگــران و اهالــی ســینما ترتیب داد که مریل اســتریپ، واکین فینکــس و فیلمبــردا­ر برنــده اســکار، راجــر دیکینــز، مشــهورتری­ن برندگان این جایزه یادبود بودند.

■ سال اقتباس از آدمهای واقعی

پرداختن به زندگــی افراد واقعی، یکــی از شــاخصههای فیلمهــای قابــل توجــه امســال بــود؛ از «فــورد علیــه فــراری» و «کالهبــردا­ران» تــا «لباسشــویی»، «روزی زیبا در محله» و «نــام مــن دولمایــت اســت»، همه بــه نوعــی تــالش بــرای بازآفرینــ­ی شخصیتهای واقعی تاریخ معاصر امریــکا بودنــد. این رویکــرد را در «دو پاپ»، «ســیبرگ»، «فقط بخشــش» و چنــد فیلم مهــم دیگر امســال هم میتوان پیدا کرد. شاید یکی از دالیل عالقــه به این نگاه، موج اخیر گرایش مخاطبان به ســینمای مســتند باشد. امسال سازندگان فیلمهای داستانی ترجیح دادهاند بیش از پیش، روایتگر زندگی آدمهای واقعی باشند.

■ ژوکر، خون به پا میکند

ژوکــر ســاخته تــاد فیلیپــس بــا بــازی بــه یادماندنی واکیــن فینکس، احتمــاالً مهمتریــن فیلــم امســال اســت. اهمیت فیلم در آشــتی دادن دو ســلیقه مهــم ســینمایی اســت. ژوکر از یک ســو، ادای دین به آنهایی اســت کــه بــه عصیانگــری ســینمای دهــه هفتــاد بــا آثــاری چــون راننــده تاکسی اسکورســیز­ی عالقه دارند و از ســویی دیگر، از دل دنیــای قصههای ابرقهرمانی و کمیک اســتریپ بیرون آمــده کــه ژانر محبــوب ایــن روزهای سینماســت. مــا اینجــا بــا فیلمــی مواجهیــم کــه رگههــای مشــترک عصیانگــری و فانتــزی را پیــدا کــرده، اســتادانه آن را پــرورش داده و یکــی از مهمتریــن فیلمهــای چنــد ســال اخیر سینمای امریکا را ساخته است؛ فیلمــی کــه از یــک نــگاه، میــراثدار فیلمهــای گذشــته اســت و از نگاهی دیگــر، شــبیه هیچکــدام از فیلمهای پیــش از خــود نیســت و هویتی جدید دارد.

ژوکــر احتمــاالً در رشــتههای بهترین فیلــم، کارگردانی، فیلمنامه، بازیگــری، موســیقی، تدویــن و تصویربردار­ی، نامزد جایزههای مهم ســینمایی میشــود و باید دید داوران چــه جوایــزی را بــه فیلــم میدهنــد. جوکــر را بایــد در رده یکــی از بهتریــن فیلمهــای فــرد علیــه سیســتم قــرار داد. ضمــن اینکه رابرت دنیرو یکی از مهمترین نقشهای سینمایی خود را در دهه اخیر بازی کرده است. ■ داستان ازدواج

فیلــم جدیــد نــوآ بامبــاک، فیلم خوب امســال درباره رابطه و ازدواج اســت. داســتان ازدواج، قصــه یــک زوج هنرمنــد امریکایــی بــا بــازی اســکارلت جوهانســون و آدام درایور اســت. آنهــا بــا وجــود اینکــه بــه هم عالقــه دارنــد، وارد فرآینــد طــالق میشــوند و قصــه، روایــت مصائــب این جدایی است.

فیلمنامــه داســتان ازدواج پــر از جزئیــات اســت و برخی ســکانسها، مثــل سکانســی کــه درایــور، دســت خــود را بــا تیــغ میبــرد، خنــدهدار، غافلگیرکنن­ــده و در عیــن حــال تراژیکنــد. داســتان ازدواج احتمــاالً بــرای بهتریــن فیلــم، فیلمنامــه، کارگردانــ­ی و بازیگــری زن و مــرد، نامزد جوایز امسال میشود.

■ چاقوکشی

چاقوکشــی یــک کمــدی ســیاه و جنایــی، نوشــته رایــان جانســون، کارگردان امریکایی است که یک گروه بازیگــری خوب در کنــار فیلمنامهای جــذاب، آن را بــه یکــی از آثــار مــورد توجه امســال تبدیل میکند. داستان فیلــم، ماجــرای قتــل یک نویســنده ثروتمنــد رمانهــای جنایی اســت و یــک کارآگاه مشــهور بــا بــازی دانیل کریــگ تالش میکنــد در میان روابط اعضای خانواده، راز این قتل را کشف کند. فیلمنامه بخوبی توانسته مسأله مهاجــران غیرقانونــ­ی را بهعنــوان بحث روز جامعــه امریکا، در دل یک داستان کارآگاهی قرار دهد.

■ دو پاپ

یــک کارگــردان حرفــهای مثــل فرناندو مییرلس (سازنده شهر خدا) یک ایده جالب توجه مثل پشتپرده زندگــی پــاپ و یــک زوج کهنــهکار در عرصــه بازیگــری، «دو پــاپ» را بــه اثری دیدنی تبدیل کرده است. فیلم، داســتان سرگذشــت پــاپ فرانســیس دوم و نحــوه انتخــاب او بهعنــوان رهبــر کاتولیکهــ­ای جهان اســت. ما در بخشهــای زیــادی از فیلــم، در کنار پاپ فرانســیس، بــا پاپ بندیکت شانزدهم با بازی آنتونی هاپکینز هم آشنا میشویم. دو پاپ به عمد تالش میکنــد تصویــری مســتند از ایــن دو نفر ارائه دهد و اگر حواســتان نباشــد، دقایــق زیادی از فیلم تصــور میکنید در حــال تماشــای ســکانسهای­ی مستند و واقعی هستید.

■ فورد علیه فراری

کریســتین بیــل و مــت دیمــون، امســال بازیگــران فیلــم پرهیجــان فورد علیــه فراریانــد؛ فیلمی که اگر بــه مســابقات اتومبیلران­ی و ماشــین عالقــه داریــد، ممکن اســت شــما را به تماشــای چندباره خــود وادار کند. داســتان فورد علیه فــراری، ماجرای تالش کارول شــلبی، طــراح خودرو و دوســت راننــدهاش کن مایلز اســت. آنهــا تصمیــم میگیرنــد بــرای فورد افتخار کســب کنند و رقیب فراری در مسابقات اتومبیلران­ی شوند. فیلم پر از صحنههــای نفســگیر اتومبیلران­ــی اســت و به نظر میرسد در رشتههای فیلمبــردا­ری، تدویــن، موســیقی و صداگذاری نامزد جوایز مهم امسال شــود. اگر عاشــق دنیــای ماشــینید و به تاریخچه دو چهره مشــهور دنیای اتومبیلران­ی عالقــه دارید، فورد علیه فراری را از دست ندهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.