هشدار‌درباره‌استفاده‌از‌فیلترشک‌نها

Iran Newspaper - - News -

پلیــس فتــا هشــدار داد که کاربــران بایــد هنگام اســتفاده از درگاههــای الکترونیکـ­ـی بانکــی و ســایتهای داخلــی مثل سایت یارانه، کنکور و دانشگاهها که اطالعات حساسی دارند، فیلترشکن خود را خاموش کنند. به گزارش«ایران» ، خاموش کردن فیلترشکن باعث میشــود تــا از ارســال نام کاربــری و رمز کاربر بــه ســرورهای ویپیان که رمزگذاری نشده و احتمال سرقت از آنها وجود دارد، جلوگیری شود. بایــد توجــه داشــت وجــود تصاویــر لوگــو، آرم بانکهــا و مؤسســات دولتــی و اپلیکیشــن­های معتبــر در درگاههــای جعلی دلیلــی بر امن بــودن خدمات آن درگاه یا اپلیکیشن نیست، یعنی درواقع از تصاویر برای کالهبرداری سوءاستفاده شــده اســت. یکی از اقدامات کالهبردارا­ن این اســت که با راهاندازی سایتهای جعلی که شبیه به سایتهای اصلی است، به ربودن اطالعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده­های مالی اقدام میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.