ویترینی برای آخرین دستاوردهای حوزه آی سی تی

نمایشگاه اتحادیه جهانی مخابرات در مجارستان به کار خود پایان داد

Iran Newspaper - - News - میترا جلیلی خبرنگار

در هفتــه گذشــته، مجارســتان میزبــان نمایشــگاه تلــکام اتحادیــه جهانــی مخابرات(UTI)، معتبرترین و مهمترین رخدادنمایش­گاهیساالنه­ایناتحادیه­بود. این نمایشگاه که از 9تا 12 سپتامبر(81 تا 21 شــهریور) برگزار شــد، حامی اســتارتاپ­ها و شــرکتهای کوچــک و متوســط )SME( اســت و هرسال تالش میکند تا با گردهم آوردنکشوره­ایمختلف،عالوهبرنما­یش آخریــن دســتاورده­ای حــوزه آیســیتی در جهــان، بخشــی از ایــن شــرکتها بــه ســرمایهگذ­ار مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. امســال نیز در این نمایشگاه، پاویون ملی ایران با حضور شــرکتهای منتخب دولتی و خصوصی برپا بود و تالش شــد تا آخرین دســتاورده­ای کشــورمان در حوزه آی سی تی به نمایش درآید. ■ چراییمیزبا­نیمجارستان در نمایشــگاه تلــکام اتحادیــه جهانــی مخابــرات امســال که در بوداپســت برگزار شد، اتصال پایدار اینترنت در کانون توجه بود تا جایی که شــعار« نوآوری با یکدیگر: اهمیت اتصال به اینترنت» برای این دوره نمایشگاهان­تخابشد.انتخابمجار­ستان بهعنــوان میزبان ایــن رویــداد فناورانه نیز چندان عجیب نیســت چرا که مجارستان اقتصــاد دیجیتال در قلب اروپا محســوب میشــود و مهــد نــوآوری، خالقیــت و همکاریاست.امسالآخرین­نوآوریهای فناورانــه مجارســتان به نمایــش درآمد و فعــاالن عرصه فنــاوری این کشــور تالش کردنــد تا با برگــزاری ورکشــاپها، بحث و گفتوگــو، برپایــی کنفرانس و ســخنرانی و...، برتــری خود در دنیای فناوری را به رخ بکشند. در غرفــه مجارســتان همچنیــن فرصتی برایارائهی­کمسابقهاین­ترنتنسلپنج­م از طریق هدســت واقعیت افزوده oculus برگزار شــد و اســتارتاپ­های مجارســتان­ی فعال در حوزه سخت افزار و نرم افزار GIS و نقشه، نمونهای را به نمایش گذاشتند که کار خــود را با اســتفاده از هوش مصنوعی انجام میدهد. آموزش کــودکان از طریق معلمهــای روباتیــک نیز بخشــی دیگر از نــکات جالــب غرفــه مجارســتان در ایــن نمایشگاهبو­د. ■ نگرانیازشک­افدیجیتال امســال کشــورها از گوشــه و کنــار جهــان بخشهــای مختلــف آی ســی تی خــود و همچنیــن برتریــن شــرکتهای متوســط و کوچکشــان را در غرفههــای خــود بــه نمایش گذاشتند تا با نمایش نوآوریهای خــود در ایــن نمایشــگاه چهــار روزه، فرصتهایسرم­ایهگذاریای­جادکنند. هولیــن ژائــو دبیــرکل ســازمان جهانــی اتحادیــه مخابــرات بــا خوشــامدگو­یی به هیأتهایــی کــه از کشــورهای مختلــف راهــی این نمایشــگاه شــده بودنــد، گفت: مــا معتقدیم همه مــردم جهــان باید به اینترنــت پایدار دسترســی داشــته باشــند اما در ضمن میخواهیم مطمئن شــویم کــه تکنولوژیهـ­ـای دیجیتــال میتواننــد زندگی بشــر را بــرای هر کســی و هرجایی، بهصورت مثبت تغییر دهند. ما بهعنوان بخشی از سازمان ملل متحد، قصد داریم ســهامدارا­ن دولتی و خصوصی، بازارهای توســعه یافتــه و نوظهــور ...و را در ایجــاد زیرســاخته­ای مناســب برای ایجاد این اتصــال و ارتبــاط اینترنتــی گردهــم جمع کنیــم. تمرکــز مــا روی اتصــال، ابتــکار و اصول دیجیتال قــرار دارد. اتصال، کلیدی بــرای شــتاب دادن بــه توســعه اقتصادی و اجتماعــی جهــان اســت و ابتــکار بــرای توانمند کردن انســانها هم در هر منطقه از جهان ضروری است. از سوی دیگر ما به اصولدیجیتا­لنیازداریم­تامطمئنشوی­م که جامعه دیجیتال در حال رشد، فراگیر، ســودمند و پایدار اســت. وی ادامــه داد: ما معتقدیم کــه همکاریهای بینالمللی و

بین بخشی، برای رسیدن به چنین هدفی حیاتی اســت. وی با اشــاره به اینکه روز به روز بر تعداد افراد آنالین افزوده میشــود از شــکاف دیجیتال بین کشورهای توسعه یافته و درحال توســعه ابــراز نگرانی کرد و یادآور شــد همه باید دســت به دست هم بدهیمتااین­ترنتفراگیر­شود. ■ آیسیتیسبز بخــش ویــژهای از نمایشــگاه امســال اتحادیــه جهانــی مخابــرات بــه توجــه فعاالن عرصه فناوری به محیط زیســت با شــعار «آیســیتی ســبز» مربوط بود. اســتارتاپ­ها و شــرکتهای SME نشــان دادند که با اتخاذ اســتراتژی­هایی خاص بهدنبــال کاهش گرمــای زمین در بخش

آیسیتی هستند. بهعنوان مثال ،Loop یک شــرکت هلندی اســت که امسال در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــت و برنامه خود بــرای کمک به محیط زیســت را در معرض دید گذاشت. فعاالن این شرکت کوچک با جمــعآوری تلفنهــای همراه ازکارافتــ­اده موجــود در آفریقــا و بازیافت ایــن زبالههــای الکترونیــ­ک، بــه کاهــش گازهای گلخانــهای در بازارهــای نوظهور کمکشایانتو­جهیمیکنند. کمپانی سوئیســی Immersion4 نیز یکی دیگر از این شرکتهاســت که از تکنولوژی DTM بــرای تبدیــل گرمــای حاصــل از فعالیت دیتاسنترها به منبع انرژی کمک میگیرد که البته این عملکرد، هم صرفه

اقتصــادی دارد و هــم میــزان گازهــای گلخانهایکا­هشمییابد. یــک کمپانــی از آفریقــای جنوبــی بــا نــام ‪Kusini Water‬ نیــز بــه شــیوهای دیگــر به مقابله بــا گرمایش کره زمین میپــردازد. این شــرکت با اســتفاده از پلتفرم اینترنت اشــیا(TOI) و همچنیــن بــه کار بــردن انــرژی خورشــیدی بهجــای انــرژی بــرق، آبهــای آلــوده را در مناطــق دورافتــاد­ه شناسایی میکنند. در این روش از پنلهای خورشــیدی در نانوفیبرهـ­ـای دســتگاه این شــرکت اســتفاده شــده اســت. همچنین یک شــرکت کوچــک مجارســتان­ی بــا نام Platio از مــواد پالســتیکی بازیافتی، پیاده روهای خورشیدی میسازد که انرژی تولید میکننــد. الزم به ذکر اســت کــه این پیاده روها در شــهرهای هوشمند کارآیی زیادی خواهنــد داشــت. از موضوعهــای دیگری که در نمایشــگاه امسال بســیار مورد توجه قــرار داشــت، میتــوان بــه اینترنت نســل پنجــم(G5) اشــاره کــرد. در ایــن رویــداد تالش شد تا با ایجاد همکاریهای بیشتر، این فناوری ســریعتر توســعه یابد. امنیت سایبریجهان­نیزیکیدیگر­ازموضوعاتی بود که در این نمایشگاه در کانون توجه قرار گرفت. افزایش پهنای باند در جهان بویژه مناطقصعبال­عبورواستفا­دهازتجربیا­ت کشورهایی که در این زمینه تجربه بیشتری دارند نیز موضوع بخشــی از ســخنرانیه­ا و کنفرانسهــ­ای ایــن رویــداد را بــه خــود اختصــاص داد. در ایــن رویــداد فناورانه از بالکچین، علــوم روباتیک، افزایش ســواد دیجیتال و افزایش مهارتهای مربوط به این موضوع نیز غفلت نشد و بهینهسازی و کنترل اســتفاده از هوش مصنوعی(IA) و داده هایی(atad)کــه در جهــان تولیــد میشودنیزدر­کانونتوجهق­رارگرفت.فین تکها و ارز دیجیتال، خودروهای خودران و هوش مصنوعی، شــهرهای هوشــمند و کشــاورزی هوشــمند هم بخش دیگری از موضوعهایی است که در این نمایشگاه در کانون توجه قرار داشت. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه در روز نخست برپایی نمایشــگاه امسال اتحادیه جهانــی مخابــرات، غالمعلــی رجبــی یزدی، ســفیر جمهوری اســالمی ایران در مجارســتان بههمــراه علیرضــا نــوروزی، رایــزن اقتصــادی ســفارت، ضمن حضور در پاویون ملی ایران و بازدید چهار ساعته از شــرکتهای حاضــر در پاویون ایــران، با مدیران شــرکتهای دولتــی و خصوصی حاضــر در پاویــون ایران به بحــث و تبادل نظرپرداخته­وپیرامونزم­ینههایهمکا­ری باشرکتهایا­یرانیبرایت­وسعهبازارش­ان در اروپا و بخصوص کشــور مجارســتان، به صحبتنشست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.