جدایی داووداوغلو از آکپارتی

Iran Newspaper - - News -

احمـــد داوود اوغلــــــ­ــو، نخســتوزیر پیشــین ترکیــه در پــی اختــالف نظرهــای شــدید بــا ســران حــزب «عدالــت و توسعه» (آکپارتی) و طرح احتمال اخراج او از این حزب، از عضویت در آن استعفا داد. بهگزارشایر­نابهنقلازخ­برگزاری«آناتولی»، خبر اســتعفای داوود اوغلو از حزب عدالت و توســعه، یک هفته پــس از آن صورت گرفته اســت که یــک مقام ترکیــهای بــه خبرگزاری رویتــرز گفتــه بــود حــزب عدالــت و توســعه بهدنبــال اخــراج داوود اوغلــو نخســتوزیر پیشــین و ســه نماینده مجلــس از این حزب است.برخینیزمعت­قدند،احضارداوود­اوغلو بــه کمیته انضباطی حزب عدالت و توســعه پس از انتقادهایش به سیاست های اردوغان زمینه ســاز این استعفا شــد. داووداوغلو پس از اســتغفا در توئیتــی نوشــت:«در حــزب عدالت و توســعه دیگر امــکان محقق کردن اهدافمــان وجــود نداشــت. بنابــر ایــن یــک حرکت جدیــد سیاســی را تاســیس خواهیم کــرد.» چند ماه پیــش نیز برخی رســانههای ترکیهای از تشکیل یک حزب جدید بهعنوان رقیــب حــزب سابقشــان خبــر داده و اعــالم کردنــد؛ داوود اوغلو به همــراه «عبداهلل گل» رئیس جمهوری پیشــین و «علــی باباجان» وزیــر اســبق اقتصــاد و معاون نخســتوزیر ســابق ترکیه و برخی اعضــای حزب عدالت و توســعه در حال تأســیس یک حزب جدید هســتند. روزنامه راســتگرای «حریت» ترکیه نیز اعالم کرد؛ ریاست این حزب تازه تأسیس را که احتماالً در فصل پاییز اعالم موجودیت میکند، «علی باباجان» بر عهده میگیرد. الزم بــه ذکــر اســت، داوود اوغلــو کــه تیر ماه ۵۹۳1 از رهبــری حــزب عدالــت و توســعه کنارهگیــر­ی کرد و گفت که دیگر نامزد پســت ریاســت ایــن حزب نمیشــود، اوایل امســال بعد از ابطال انتخابات شــهرداری اســتانبول و برگــزاری مجــدد آن، از عملکــرد حــزب حاکــم عدالت و توســعه پس از شکســت در این انتخابات انتقاد کــرده بود. اکنون به نظر میرســد با جدایی داوود اوغلو از آکپارتی و جدی شدن ایجاد یک جریان سیاسی جدید بــا رویکــرد میانــه حــزب عدالت و توســعه و شخص اردوغان درگیر چالشی بزرگ شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.