هرج و مرج در پاریس

Iran Newspaper - - News -

اعتصاب کارکنان بخش حملونقل پاریس و تعطیلــی 10 خــط مترو و اختــالل در خطوط ریلــی و اتوبوســرا­نی، خیابانهــا­ی پایتخــت فرانسه را دچار هرج و مرج و بینظمی کرد.

بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری «فرانــس42»، اتحادیــه ســازمان حملونقــل فرانســه پیشــتر خواهــان برپایی ایــن اعتصاب گسترده در اعتراض به اصالحات بازنشستگی در این کشــور شده بود. شــرکتکنند­گان دراین اعتصــاب کــه بزرگتریــن اعتصــاب ملــی در سیســتم حملونقل فرانســه از زمان اعتصاب سراســری ســال 200۷ در ایــن کشــور اســت، نســبت بــه کاهــش مزایــای بازنشســتگ­ی کــه دولت امانوئل مکــرون مطرح کرده، معترض هســتند و اقــدام ایــن دولــت در ادغــام 42 سیســتم مختلــف بازنشســتگ­ی در ایــن کشــور در یــک سیســتم واحــد را ناکارآمــد میداننــد. این اعتصاب در حالی آغاز شــده اســت که روز پنجشــنبه، ادوارد فیلیپ، نخســتوزیر فرانسه به معترضان وعده داد، درخواســته­ای آنان را مورد بررســی قــرار دهد. امــا معترضان این وعدهها را توخالی تلقی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.