الوروف: جنگ سوریه به پایان رسید

Iran Newspaper - - News -

وزیــر امــور خارجــه روســیه بــا اعــالم پایان جنــگ ســوریه خواهــان مشــارکت گروههــا و احــزاب برای تدوین قانون اساســی این کشــور شد.

به گزارش اســپوتنیک، سرگئی الوروف وزیر امــور خارجــه روســیه در مصاحبــه بــا روزنامه «تــرود» (کار) با اعــالم پایان جنگ در ســوریه تأکیــد کــرد تنهــا در برخــی کانونهــا همچون ادلــب و کرانــه شــرقی رود فــرات تنشهــای پراکنده وجود دارد. وی یادآور شد، شکلگیری و آغاز به کار کمیته قانون اساســی سوریه برای اجرای اصالحات سازنده در این کشور، مرحله بســیار مهمی در پیشــبرد حل و فصل سیاسی اوضاع اســت که باید توسط خود مردم سوریه و با کمک ســازمان ملل انجام شود. وی تأکید کرد نماینــدگا­ن مخالفــان نیز بایــد در ترکیب کمیته قانون اساســی مشارکت داشــته باشند. وی همچنیــن خواســتار حفــظ حاکمیــت و تمامیــت ارضی ســوریه، بازگشــت همه مردم این کشــور به میهن شــان و همچنین بازگشت این کشور به اتحادیه عرب و از بین رفتن کامل آخرین کانونهای تروریسم در این کشور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.