ازدواج کمتر از 13 سال باطل و بیاعتبار است

Iran Newspaper - - News -

آیــت اهلل مــکارم شــیرازی از مراجع عظــام تقلید در پاســخ به پرسشــی درباره ازدواج در سن زیر ۳1 سال تاکید کرد: در عصر و زمان ما عماً ثابت شده که این ازدواجها به مصلحت دخترها و پسرها نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شــود اینگونه ازدواجها باطل اســت و اعتبــاری ندارد. بهگزارش ایرنا، متن پرســش و پاسخ مطرح شده از آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی با عنوان «حکم ازدواج در سن زیر ۳1 سال» در پایگاه اطاعرسانی این مرجع عظام تقلید در بخش استفتائات منتشر شده، بدین شرح است: ■ آیا ازدواج در سن زیر 13 سال حرام است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.