فرنگی‌کاران‌از‌امروز‌روی‌تشک‌جهانی

Iran Newspaper - - News -

مســابقات کشــتی فرنگــی قهرمانی جهــان از 23 تا 26 شــهریور در نورســلطان قزاقستان برگزار میشود که رقابتها در شش وزن گزینشی المپیک خواهد بود. حمید ســوریان نایب رئیس فدراســیون کشــتی ابراز امیدواری کــرد که تیم ملی کشتی فرنگی حماسهساز شود. در این میان، دیروز خبر رسید که ناصر نوربخش یکی از مربیان تیم ملی و دستیار محمد بنا از سمت خود کنارهگیری کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.