دوئل‌نکو‌و‌امیر‌در‌اهواز

Iran Newspaper - - News -

رقابتهای لیگ برتر نوزدهم دیشــب با برگزاری بازی تیمهای گل گهر و پارس جنوبی وارد هفته ســوم شــد. این مســابقات امروز با برگزاری 2 بازی دیگر ادامه مییابد که طی آن ماشینســاز­ی و شــهر خودرو از ســاعت 19 در ورزشــگاه بنیان دیــزل تبریز به مصاف هم میروند. در دیگر بازی امروز از ســاعت 19:45 فوالد و ســپاهان در ورزشــگاه شــهدای فوالد اهواز با هم دیدار میکنند. دیداری که در آن جواد نکونام برابر امیر قلعهنویی مربی خود در استقالل و تیم ملی، قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.