انصار‌یفرد:‌راه‌نجات‌سرخاب ‌یها،‌خصوص ‌یسازی‌است

Iran Newspaper - - News -

محمدحســن انصاریفرد، مدیرعامل پرســپولیس در برنامه «ورزش و مردم» گفت: «خدا را شاکریم که تمام بدهیها را به جز نیلســون برزیلی پرداخت کردیم و مشکل ما در AFC حل شــد. البته هنوز طلبکاران دیگری داریــم و پرونده برانکو در راه اســت ولی میکوشــیم قضیه وی را بیــرون دادگاه حل کنیم.» انصاریفــر­د دربــاره واگذاری این باشــگاه به بخش خصوصی هــم صحبت کــرد: «بــه وزیــر ورزش هم گفتــم کــه راه نجات ســرخابیها، خصوصیسازی اســت زیرا ردیف بودجه رسمی و مشــخصی ندارنــد. البتــه واگذاری آنها بــه بخش خصوصی تبعــات سیاســی و امنیتی ویــژه دارد امــا دولت و وزیــر ورزش اصــرار بــر اجرای آن تا پایان ســال جــاری دارنــد.» او تاکید کرد هنوز مبلغی به کالدرون و بازیکنان پرداخت نشــده اســت: «با نخســتین پول دریافتی از اسپانسرها این کار انجام خواهد شد. البته مبلغ قراردادهای ما با بازیکنان باالست اما قول میدهیم که به بهترین شکل به تعهدات خود عمل کنیم.» مدیرعامل پرســپولیس دیــروز در مصاحبه ای با مهر، مبلــغ ۸ میلیاردی قرارداد بیرانوند را تکذیب کرد: «این مبلغ اصالً صحت ندارد و قرارداد دروازه بان ملی پوش ما خیلی کمتر از این ارقام است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.