تخریب بدون توقف

اصرار صداوســیما به ادامه رویه تحریف واقعیات کشور به بهانه نقد دولت روابط عمومی ریاســت جمهوری مطالب برنامه «بدون توقف» شبکه 3 سیما را ابهام آفرینی، دروغ و اتهام علیه دولت خواند

Iran Newspaper - - صفحه اول - گـــزارش مـرتضی‌گ ‌لپور

«صدا و سیمای ملی» گویی با دولت مستقر سر آشتی ندارد. کوک کردن ساز رسانهای و برنامهســا­زی خــاف خواســت اکثریت ملــت، این بــار کار را به آنجا رســاند که دولت ناگزیر شــد اطاعیه رســمی صادر کند. این اطاعیه، نه بابــت تخریبهای هر از گاه که به یک رویه تبدیل شــده اســت، بلکه در پاســخ به تحریف آشکاری صادر شد که در یک برنامه به اصطاح چالشــی و گفتوگومحور و از ســوی یک حقوقدان متصل به نهادهای حاکمیتی صورت گرفت. البته بعید به نظر میرســد صدا و ســیما که به عدم پاســخگویی، انحصار و یکســویه نگری شهره است، در بخشهای خبری یا دستکم در همان برنامه مورد اشاره این اطاعیه را به عنوان پاسخ دولت منتشر کند.

تازهترین تحریف و بیان مطالب خاف واقع، پنجشنبه گذشته و در برنامه «بدون توقف» آن هم درباره رویکردهــا­ی قانونــی رئیس جمهوری، دامنه اختیارات اجرایی دولت و ســازوکاره­ای قانونی تصمیمگیری در شــورای هماهنگی ســران قوا صورت گرفت. گذشــته از ســازوکار یا چینش میهمانان این برنامه که خود محل پرســش جدی اســت، علی بهــادری جهرمی، حقوقدانی که ســابقه همکاری با پژوهشــکده شــورای نگهبــان را در کارنامــه خــود دارد، در ایــن برنامه چند تحریف کلیدی را بر زبان آورد. او مدعی شــد اساســاً شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا به پیشــنهاد رئیس جمهوری تشکیل شده است تا او «بعضی از قوانیــن را کنــار بگذارد» و «همه نهادها» در مســیری پیش بروند یا هماهنگ شــوند که رئیس جمهوری میخواهد. این حقوقدان در ادامه ادعای خود را این طور تکمیل کرد که «رهبری دلش با تشکیل این شورا نبود» و حتی طرح تشــکیل دادگاه ویژه برای مفاســد اقتصادی هم در این شــورا طرح شــد.روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری روز گذشته در اطاعیهای صریح و شفاف و با ارائه ادله، همه ادعاهای خاف واقع این کارشناس حقوقی را رد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.