هــر روز با شــما در اینجــا خواهیم بود، صدای شــما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

3000451213‌:کمایپ‌‌021‌-‌88769075‌:نفلت

Iran Newspaper - - صفحه اول -

■ فضای سبز رهاشده/ آقای کمالی: مجتمع فنی و حرفهای شماره 5 تهران واقع در میدان 22 بهمن دارای فضای بزرگ با درختان کهنســال و باغچههای فراوان اســت اما متأســفانه بــه دلیل عدم رســیدگی مناســب، بیشتر شــبیه فضای متروکه شــده اســت. از مدیریت محترم آن مجموعه خواهشمندیم کمی همت به خرج دهند و جلوه این فضا را برگردانند. از حق نگذریم ارتباط افراد مجموعه با ارباب رجوع بســیار محترمانه اســت باالخص از آقای حسین منصوری از اعضای کمیته آزمون پیرایشگری بسیار سپاسگزاریم.

■ تخفیــف هتلهــا و پروازهای داخلــی و خارجی/ یحیی حســنپور: نظر بــه اینکه وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری تشــکیل شــده است از مســئولین محترم این مجموعــه درخواســت داریم برای رفاه حــال مردم تخفیفهــای 30 درصد برای اســتفاده از هتلها و پروازهای داخلی و خارجی در نظر گرفته شود تا شاهد رشد و رونق صنعت گردشگری کشور باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.