ضبطوثیقه03­میلیاردتوم­انیمتهمغای­ب

Iran Newspaper - - News -

ضبــط وثیقــه ۰۳ میلیارد تومانــی به نفع دولــت، خبری بــود که قاضی مســعودی مقام در پنجمین جلســه دادگاه متهمان پرونــده پتروشــیمی، اعــالم کــرد. فــرزاد محبوبــی آذریــان یکــی از متهمــان ایــن پرونده است که با وجود ابالغیه مردادماه، در دادگاه حضــور نیافت تا عالوه بر ضبط وثیقه۰۳میل­یاردتومانی،دستوربازدا­شت او نیز صادر شود.

در ادامــه جلســه دادگاه، قاضــی مسعودی مقام خطاب به متهم مجتبی علــی عســگری، یکــی از متهمــان ایــن پرونده گفت: حســب محتویــات پرونده، شــما متهم به مشــارکت در اخالل عمده در نظــام تولیــد از طریــق خریــد و فروش مــواد اولیه در بــازار آزاد به میزان ۷۶۹ تن و تحصیــل منفعت به میزان ۷۸ میلیارد ریالهستید.حسینینماین­دهدادستانن­یز با اشاره به کیفرخواست صادره گفت: این متهم در بازجوییها اقرار داشــته که مواد اولیــه را خریــداری و در بــازار آزاد فروخته اســت و مجمــوع مــواد پتروشــیمی طبق اوراق بازجویی در مجموع ۷۶۹ تن اظهار شده است.

به گزارش ایرنا، متهم علی عســگری ضمن رد اتهامات خود گفت: بســیاری از متهماناینپ­روندهرانمی­شناسیموفقط بــا دو متهــم خرمی و مقدم ارتبــاط کاری داشــتیم. مــن هم ماننــد بقیه واســطهها عمــل کردم و رانــت و ســهمیه و امتیازی نداشــتم و درصــدد کســب ســود حــالل بودم. من سهمیهای دریافت نکردم بلکه آزاد خریــدم و بــا ســود متعــارف در بــازار میفروختم. نمیدانســت­م ایــن اقدامات تخلف اســت. پس از این اظهــارات وکیل متهم علی عسگری به دفاع از موکل خود پرداخــت و گفــت: موکلم تجــارت کرده و دنبال کســب سود بوده اســت نه شر و اگر طبق نظر کارشناســا­ن مشــخص شود که منفعت نامشــروع به دســت آورده است بایــد بــه بیتالمــال بازگردانــ­د. حســینی نماینده دادستان در پاسخ به وکیل متهم گفت: کســی بــا خرید و فــروش مخالفتی نــدارد امــا خریــد و فــروش مــواد اولیــه پتروشیمی ممنوع اســت و همان طور که در کیفرخواســ­ت آمده مصوبــات قانونی در این خصوص موجود است و مضاف بر ممنوعیتوحر­متشرعی،صراحتاًجرم تلقیمیشود.

او ادامــه داد: متهم -علی عســگریخری­د و فروش مواد اولیه پتروشیمی را به صــورت حرفهای انجام داده اســت و ادله مبتنــی بر ظــن و گمــان و حدس نیســت بلکه ادله یقینی است و خود متهم نیز به خریــد و فروش ۷۶۹ تن اقرار کرده اســت. رضا رهبر فرزند معصوم به مشــارکت در اخــالل عمــده در نظام تولیــدی از طریق خریــد و فــروش مــواد اولیــه پتروشــیمی و فــروش در بــازار آزاد بــه میــزان هــزار و ۶۷۳ تــن و تحصیــل منفعــت بــه ارزش ۰۶ میلیــارد ریال متهم دیگــر این پرونده اســت. ایــن شــرکت ۹۴۷۱ تن مــواد اولیه پتروشــیمی خریــداری و بــا ۸۶ کامیــون در بــازار آزاد فروختــه اســت. متهم -رضا رهبــر- پــس از قــرار گرفتــن در جایــگاه درباره علل گران شدن آب معدنی، عدم فعالیت واحدهــای تولیدی و کمبود مواد اولیه پتروشــیمی توضیحاتی ارائه کرد که قاضی مسعودی مقام به این متهم تذکر داد و گفت: در مورد خرید و فروش میزان ۶۷۳۱ تن مواد اولیــه در بازار آزاد توضیح دهیــد. متهم گفت: ۰۲۳ تن در بــازار آزاد فروختــهام و بخــش عمــده آن را هــم به کارخانــهد­اران دادهام. قاضــی ادامــه داد: پــس اتهــام خریــد و فــروش ۶۷۳۱ تن را قبول ندارید؟ متهم پاسخ داد: خیر، فقط ۰۲۳ تن را فروختهام که بابت آن سازمان تعزیــرات حکومتــی ســه و نیــم میلیــارد جریمه قطعی حکم را صادر کرد و از آبان ماه ۷۹ کد بورس آریا صنعت تعلیق شده است.

قاضــی مســعودی مقــام گفــت: بــه دادگاه اطالعــات غلــط ندهیــد و کــذب نگویید اینها هیچ کمکی به شــما نخواهد کــرد؛ ما در ایــن دادگاه طی یــک ماه اخیر تمام مســتندات را پیدا کردهایــم و مو را از ماســت بیرون میکشــیم. اظهارات شما در دادگاه بــا اظهارات قبلــی خودتان ۰۸۱ درجــه انحــراف دارد و مــردم نمیتوانند تاوان اشتباهات شما را بدهند.

قاضی مســعودی مقام با اعالم پایان جلســه گفــت که جلســه بعــدی متعاقباً اعالم میشود. ■ تسهیالت031­میلیاردتوم­انیبههدایت­ی

دیروز ســی و دومین جلسه از دور سوم رســیدگی بــه اتهامــات متهمیــن پرونده بانک سرمایه به اخذ آخرین دفاع از متهم یاســر ضیایی اختصاص یافت. در جلسه دیــروز دادگاه که همچون دادگاه متهمان پتروشــیمی به ریاســت قاضی مسعودی مقام برگزار شــد، یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه متهم به مشارکت در اخــالل عمده در نظام اقتصادی از طریق ۷ فقره خیانــت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۷۸۹ میلیــارد و ۰۵۶ میلیــون و تحصیل منفعــت بــه میــزان ۰۲ میلیارد تومــان از سامان مدلل، ۲۱ میلیاردتوم­ان از حسین هدایتی و ۰۲ میلیارد تومان به همراه یک خودروی بی ام و از محمد امامی، در دفاع از خــود گفــت: ۰۰۱ میلیارد تومــان از ۲۹۴ میلیارد تومان که در کیفرخواســ­ت درباره اتهام خیانت در امانت بنده آمده مربوط به هادی رضوی بوده است.

وی همچنیــن توضیحاتــی دربــاره تســهیالت ۰۳۱ میلیارد تومانی به حسین هدایتی داد و گفت: شــرکت جاوید گشت هیرمند تا ۳۲ دی سال ۴۹ مبلغی معادل ۰۶ میلیــارد تومان تســهیالت گرفته و ۰۷ میلیارد تومان دیگر تا اسفند ۴۹ و در دوره مسئولیت آقای حیدر آبادی پور پرداخت شده است. این متهم با قبول اشتباه خود در اعطای تسهیالت به هدایتی گفت: ۰۶ میلیارد تومان تسهیالت با مصوبه هیأت مدیره بوده که عددی در آن لحاظ نشــده و جــای عــدد خالــی بــوده و قرار شــد این تسهیالت را به هدایتی بدهیم.

بــه گــزارش ایســنا، نماینــده ســازمان بازرسی کل کشــور نیز با حضور در جایگاه گفت: درخصوص نحوه اعطای تسهیالت زمــان آقــای هدایتــی به ضیایی، شــرکت جاویدگشــت هیرمنــد ســال ۳۹ ســه بــار درخواســت وام میدهــد و هــر ۳ بار گفته می شود صالحیت ندارد.

ســال 4۹ آقای کیان پیشه مبلغی را به حســاب توالیی واریز می کنــد همان نامه را ضیایی در جلســه هیــأت مدیره مطرح میکند که اعضای هیأت مدیره در همان مصوبــه پاراف را امضــا میکنند. در اولین خیانت ۰۰۲ میلیــون پول گرفتند و نامه را مستقیم به هیأت مدیره برده و تسهیالت گرفتنــد. رســول امیــر قهرمانــی نماینــده دادســتان تهران نیز در ادامه این جلسه از تشــکیل دو شــرکت کارتن خواب در زمان مدیریــت ضیایی در بانک ســرمایه گفت که خروج نفت و قیرها از کشور توسط آنها انجام شــده بود. قاضی مســعودی مقام پس از اســتماع دفاعیــات همه متهمین ختــم ایــن جلســه را اعــالم کــرد و گفت: ظرف یک هفته آینــده آخرین مطالبی را کــه دارید به دادگاه ارائه دهید و پس از آن مــا وارد صدور حکم خواهیم شــد و حکم خداپســندا­نه و منطبــق بــا قانــون صــادر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.