هشدارایران بهکانادا

Iran Newspaper - - News -

ســخنگوی وزارت امــور خارجه کشــورمان اجــرای حکــم دادگاه کانادایــی مبنــی بــر فروش ســاختمانه­ای فرهنگی ایــران در کانــادا را غیرقانونــ­ی و در تقابــل آشــکار با قوانینبینا­لمللیخواند.رسانههایکا­نادا اواخــر هفته گذشــته خبر دادنــد که دولت کانادا به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان، بخشی از اموال مصادره شده ایران در این کشور را فروخته و میخواهــد دههــا میلیــون دالر را کــه بــا فروش ساختمانهای متعلق به ایران در شــهرهای اوتاوا و تورنتو به دست آورده، به قربانیان حمالتــی پرداخت کند که دادگاه این کشــور ادعا کــرده از ســوی جریانهای تروریســتی مــورد حمایــت ایــران صورت گرفته است. ســید عباس موسوی با اشاره به اینکه دولت ایران در حفظ حقوق مردم خــود با هیــچ دولتــی مماشــات نمیکند، خواستار اعاده سریع این امالک و داراییها شد. ســخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد در صــورت عــدم لغــو ایــن تصمیــم غیرقانونی و جبران خســارات وارده، ایران منطبق با موازین بینالمللی رأســاً نسبت به استیفای حقوق خود اقدام می کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.