هشدارسیاست­مدارانه رئیسجمهوری

Iran Newspaper - - News -

ادامهازصفح­هاول/حضور مردم در کمتر از ۰5 روز از پیــروزی انقالب برای تعیین نوع حکومت در رفرانــدوم ۲۱ فروردین و کمتر از 6 مــاه انتخاب خبــرگان قانون اساســی، نشــان داد کــه صنــدوق رأی و آرای مــردم در تعیین سرنوشــت شان یک استراتژی و راهبرد مورد توجه است و حتی شکلگیری قــوه مجریــه، قوه مقننه و شــوراهای شــهر و روســتا و حتــی خبرگان رهبــری با همین رویکــرد در منظــر نماینــدگا­ن مــردم در خبرگان قانون اساسی، بهعنوان حق مردم در تعیین سرنوشــت خودشان مورد تأیید و توجه قرار گرفت. نکتهای که در ســخنان حســن روحانی در چهلمین ســال پیروزی انقالب بر زبان رانده میشود یادآور تالش نزدیک به ۰5۱ ســاله مردمــان ایران زمین است. ایرانیان در تمامی این سالها بر این مهــم پای فشــردند که حاکمیت بر کشــور و تصمیــم ســازی بــرای آینده ســرزمین و تعیین مســیر برای مــردم و فرزنــدان این آب و خــاک اگــر در گــرو رأی و نظر اکثریت مــردم این ســامان باشــد، میتواند نتیجه بخش و مــورد رضایت عامــه مردم تلقی شود. او سیاســتمدا­رانه هشدار میدهد که تصمیمسازی نمیتواند با تقابل و شکاف میــان جامعــه در چنیــن روزگاری نتیجــه بخش باشد. او همگان را از اختالف برحذر میدارد و تأکید دارد که تصمیم آخر با رأی و نظــر مردم اســت و ایــن صنــدوق رأی و برگزاریانت­خاباتیقاعد­همندودموکر­اتیک اســت که مســیر بــرون رفــت از مشــکالت موجود و آینده بهتر را روشن میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.