میثاق‌نامه‌انتخاباتی‌گف ‌ت‌وگوی‌ملی‌تهیه‌م ‌یشود

مازنی: دو ساعت با حداد عادل در منزلش درباره گفت و گوی ملی صحبت کردم

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاســی/ آنگونه که احمد مازنی نماینــده تهــران در مجلــس گفتــه رونــد «گفتوگــوی ملــی» بخوبــی پیــش میرود. مضاف بر اینکــه «میثاق نامه انتخاباتی گفتوگــوی ملــی» هم در حــال تهیه اســت و «مجمع گفتوگــوی ملــی» در مجلــس شــورای اســامی نیز با حضــور نمایندگانـ­ـی از طیفهــای مختلــف تشــکیل شــده اســت. به گفته این عضو فراکسیون امید مجلس نهمین جلســه گفتوگوی ملی دو هفته پیش در دفتر محمدرضــا عــارف برگــزار شــده و بجــز عــارف رئیس فراکســیون امید، ســیدمحمد صدر، محمدرضا باهنر، سیدمحمدحسـ­ـن ابوترابی فرد، عــزتاهلل ضرغامی و احمد توکلی اعضایی هســتند که نســبتاً منظــم در این جلســات شــرکت میکنند. مجید انصاری، عضو ارشد مجمــع روحانیــون مبارز هم گاهی در جلســات حضور مییابــد و قرار اســت علــی آقا محمــدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این جمع اضافه شود. مازنــی البته گفته که از علی عســکری، رئیس ســازمان صدا و ســیما هم دعوت شــده در این جلســات شرکت کند که تاکنون به خاطر تداخل برنامههایش با جلسات نتوانسته حضور یابد. این عضو فراکسیون امید مجلس در پاســخ به این سؤال ایلنا که شما گفتوگوهایت­ان را از کجا آغاز کردید و امروز به کجا رسیدهاید، گفت: جلسات شــورای گفتوگوی ملی به طور منظم برگزار میشود. این شورا به مرور زمان روی اولویتهای کشور و مسائل موجود در مملکت بحث میکند؛ کارکردی که شــورای گفتوگوی ملی دارد این اســت که فرهنگ گفتوگو را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور بر فرهنگ خشونت و قهــر غلبه دهــد. ما نیز تا آنجا که میتوانیــم در موارد اشــتراکی همــکاری میکنیم تــا این خواســته به نتیجه برسد.

ایــن فعال سیاســی اصاحطلــب در پاســخ به این سؤال که برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات چه پیشنهادها و اقداماتی از سوی این شورا صورت پذیرفته اســت، افــزود: در ایــن زمینــه «میثاقنامــ­ه انتخاباتــ­ی گفتوگوی ملی» در حال تهیه اســت که روش انتشار و اشــاعه آن هم در همین شورا مورد بحث قرار میگیرد. همزمــان درون مجلس هم مجمع گفتوگوی ملی را تشــکیل دادهایم که از یک جمــع ۵۲ نفره از طیفهای مختلف تشکیل شده است و تاکنون شش جلسه از این مجمع نیز برگزار شده و زمانهای ثابتی دارد که در روز و ساعتمشخصاز­ایامیکهمجل­سنشستدارد،برگزار میشــود. او اعضای حاضــر در مجمع گفتوگوی ملی مجلس را که ترکیبی از سه فراکسیون امید، مستقلین و اصول گرایان والیی هستند هم اینگونه برشمرد: سهیا جلــودارزا­ده، محمدرضا عــارف، علی مطهری، الیاس حضرتــی، کاظــم جالی، بهــروز نعمتی، امیرحســین قاضیزاده هاشمی، غامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، غامرضا تاجگــردون، محمدعلی وکیلی، میرحمایت میرزاده، محمدحسین فرهنگی، جهانبخش محبینیا و جلیل رحیمی جهان آبادی از نمایندگان اهل سنت.

بــه گفته مازنی، علی الریجانــی رئیس مجلس هم در اولیــن جلســه ایــن مجمــع شــرکت و از اهــداف این مجمــع حمایت کرده اســت. مازنــی توضیــح داده که تاکنون با بیش از ۰5 شخصیت تأثیرگذار سیاسی درباره اهمیــت و ضــرورت گفتوگــوی ملی صحبــت و دیدار داشــته که آخریــن دیدار او با ابوالقاســ­م ســرحدیزاد­ه بوده اســت. غامعلی حدادعادل هم اولین شــخصی بود که این نماینده مجلس به منزلش رفته و حدود دو ساعت با او گفتوگو کرده. نماینده تهران افزوده است: پیــش از این با ســیدمحمد خاتمــی، نجفقلی حبیبی، بهزاد نبوی، علی شــکوری راد، غامحسین کرباسچی، غامحسین محسنی اژهای، احمد توکلی و محمدرضا باهنر نیز درباره گفتوگوی ملی صحبت کردهام. چند روز قبل هم با آقای مصباحیمقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تلفنی صحبت کردم و قرار شد دیداری حضوری داشته باشیم چون ایشان پیشنهاد گفتوگوی ملی بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون را مطرح کرده بودند.

مازنــی بــا بیــان اینکه ســیدمحمد خاتمــی همواره مشــوق آنهــا در این مســیر بــوده، گفــت: اگــر نیروهای معتــدل جناحهای سیاســی مختلف کشــور به یکدیگر نزدیک شوند، میتوانند میدان را از عناصر افراطی همه جریانها بگیرند و کمک کنند تا کشور بر مدار توسعه و رشد و ارتقای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیش برود. مــا نباید بــاب گفتوگو را بــه روی هیچکس ببندیم. ما مخصوصــاً در این مرحله، هر ایرانــی با هر هویتی را که ســه مبنای قانون اساسی، اندیشــه امام و سیاستهای اباغی رهبری را قبول دارد به گفتوگو دعوت میکنیم.

محمدرضا عارف

سیدمحمدصدر

احمد مازنی

عزتاهلل ضرغامی

احمد توکلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.