مجلس دیگر در رأس امور نیست

Iran Newspaper - - News -

رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس هــم در جمع کســانی اســت کــه معتقدنــد دیگر مجلــس در رأس امور نیســت. غامرضا تاجگــردون اما شــاید با خیلی از معتقــدان به این تئــوری یک تفاوت دیــدگاه جدی هم داشته باشد و آن اینکه تأکید دارد این وضعیت نه صرفاً ناشیازخودم­جلسوترکیبآ­نبلکهمحصول­اتفاقات و فرآیندهایی است که در نهادهای دیگر افتاده است. از جمله مســائل مورد اشاره تاجگردون در این زمینه ورود مجمع تشخیص مصلحت یا شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به کار قانونگذاری و تغییر مصوبات مجلساست.

تاجگــردون در گفتوگــوی خــود بــا خبرآنایــن، به ســابقه دخالــت مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در مصوبــات مجلــس اشــاره کــرده و بــا یــادآوری یکــی از اختافات بین مجلس هفتم و شورای نگهبان در دوران دولــت اصاحات میگوید: «ماجــرا این بود که مجلس طرحی را به تصویب رســانده بود که شورای نگهبان نیز به آن ایرادی وارد کرده بود در جلســه بررســی این طرح در مجمع، مرحوم هاشمی با روش خود بهنوعی متن را تغییر دادند و در همان جلسه یک مجادله لفظی میان آقای حســن روحانی که االن رئیس جمهوری هستند با مرحوم هاشــمی ایجاد شــد. دو طرف تند شدند و حتی مرحوم هاشــمی نیز با لحن تندی پاســخ دادنــد، آقای روحانــی نیزعصبانــ­ی شــد و بــه مرحوم هاشــمی گفت که شــما حــق ندارید متن قانــون را تغییر دهیــد و فقط میتوانید بگویید نظر شــورای نگهبان درســت اســت یا خیر. اتفاقاً آن متن مورد نظر مرحوم هاشــمی به ســود دولت آقای خاتمی نیز بود.»

تاجگردون که در آن زمان معاون پارلمانی ســازمان برنامــه و بودجه بوده، میافزایــد: «من همانجا به آقای ســبحانی (رئیــس وقــت کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس) گفتم که این نظر به نفع ما (دولت) اســت اما شما اکنون در مجلس هستید و شاید یک روز هم ما وارد مجلس شدیم، این روند در نظام قانونگذاری کشور خطا است.»

ویدرسخنانش­بااشارهبها­دامهاینرون­دگفتهاست: «این به این معنا است که مجلس در یک امر مهم عقیم میشود. به یاد دارم نخستین بحثهایی که در مجلس ششم درباره سیاستهای کلی مطرح شدند، این بود که آیا این سیاستهای حاکم بر این موضوع (قانونگذاری) است یا خیر. بنابراین مشخص است که بتدریج مجلس را در مســیری قــرار دادهایم که دیگر به لحاظ ســاختاری خیلی تأثیرگذار نیست و دیگر ذاتاً در رأس امور نیست.» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه میکند: «در هیــأت نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام، چنــد عضــو حضــور دارنــد و اگــر تشــخیص بدهنــد که مصوبه مجلس خاف سیاســتهای کلی اســت، دیگر مجلس کاری نمیتواند انجام دهد و شورای نگهبان نیز میگوید چون رهبر معظم انقاب سیاستهای کلی را صــادر کردهانــد اینًمصوبه خاف اســت و نباید عملی شــود. بنابراین عما تمامی این مســائل در کنار یکدیگر مجلــس را عقیم کرده اســت.» وی با طرح این مســائل به این نتیجه میرســد که کشور نیازمند «مجلس دوم» یا «مجلس سنا» است و در این رابطه توضیح میدهد: «ایندوگانگی­کنونیکارتص­میمگیریراب­راینمایندگ­ان مجلس دشــوار میکند. عاوه بر تمامــی این موارد، این روزها پای شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا که البته من نیز در آن عضو هســتم به میان آمده اســت و ما میتوانیم هر خأل قانونی را در این شورا مطرح کنیم و طرح جدیدی را به تصویب برسانیم و همه این نهادها را کنــار بزنیم.» او با اشــاره بــه مواردی از جملــه توانایی ابطال مصوبات مجلس توسط شورای اقتصادی سران قوا تأکید میکند: «این مجلسی که در کام میگوییم در رأس امور است اما در عمل پر و بال آن را قیچی کردهایم. در این شــرایط آن فردی که به موضوعات کنونی اشراف دارد عماً کاری از دستش برنمیآید و فرد دیگری هم که نمیداندتصو­رمیکندمجلس­همیناست!»

تاجگــردون با تأکید بــر اینکه «منظــور رهبر معظم انقاب از تشکیل سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی آن بوده اســت تا موانع پیش روی دولت هموار شــوند» تأکید کرده است: «نظر ایشان بر آن نبوده است که روند تصویب قانــون و اجرای آن در شــورای عالی هماهنگی اقتصــادی انجام شــود. وی با بیان اینکه «شــورای عالی هماهنگی اقتصادی نباید خود قانونگذار شــود»، ساز و کار این شــورا را این گونه توضیح داده اســت: «قرار بوده اســت که اگــر در موضوعی گرهای ایجاد شــد مســأله به مجلس ارجاع داده شــود و مجلس نیز برای آن قانونی را بگذرانــد. بــه نوعی این اقدام بدان معنا اســت که قوه قضائیــه از حقوقش بگذرد، منظور رهبرمعظم انقاب ایــن بــود. اما ما بتدریــج تاش میکنیم تا مســائل را در همین شورا مطرح و تصویب کنیم.» تاجگردون البته در کنــار این بحثهای ســاختاری و حقوقی که به تضعیف مجلــس انجامیــده، کیفیــت و وزن نمایندههــ­ا را نیز در اقتدار مجلس مهم ارزیابی کرده و مشــخصاً گفته است که مجلس دهم دســتپخت رد صاحیتها در شــورای نگهباناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.