بورسهمچنان­جذابورکورد­شکن

فتح کانال 300 هزار واحدی؛ بازدهی 70 درصدی مردم از مسیر صندوقهای سرمایهگذار­ی وارد بورس شوند

Iran Newspaper - - News - سیاوش رضایی خبرنگار

بــورس تهــران روزگذشــته ابرکانــال 00۳ هــزار واحــدی را نیــز فتــح کــرد و با رشــد 4 هــزار و ۹۲5 واحــدی در ارتفــاع 40۳ هــزار و 460 واحــدی ایســتاد. بدین ترتیب درحالی که ســایر بازارهای رقیب ماننــد ارز، طال، مســکن در ارائه بازدهی بــه ســرمایهگذ­اران حرفــی بــرای گفتــن ندارنــد، بــورس اوراق بهــادار تهــران از ابتــدای ســالجاری تــا روز گذشــته ۷0.4 درصد بازدهی و ســود برای ســهامدارا­ن خــود بــه همــراه داشــته اســت. تنهــا در ۳۱ روز شــهریور مــاه جاری شــاخص کل بورس نزدیک به 4۱ درصد ســود داشــته است. در ماههای اخیر رکوردشکنیه­ای پیدرپی بورس باعث شــده است تا این بــازار میزبان نقدینگی جدید نیز باشــد. در روزگذشــته ارزش معامــالت بــازار برای نخستین بار به بیش از ۲ هزار و 00۱ میلیارد تومان رســید و ارزش بــازار نیز از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

بــه اعتقــاد کارشناســا­ن شــرایط ویژه اقتصــاد ایــران و ثبــات بــازار ارز فرصتی طالیی برای اقتصاد ایران به وجود آورده اســت تا حجم باالی نقدینگی کشــور به سمتتولیدهد­ایتشود.درهمینراست­ا در روزهــای اخیر بازار ســهام مورد توجه رئیس دولت نیز قرار گرفته و آن را باعث دلگرمی دانسته است. با وجود این تداوم ایــن صعــود و رکوردشــکن­یها نیازمنــد اما و اگرهایی اســت. درکنار ســهامدارا­ن فعلی و باســابقه بورس، این تازه واردان و نقدینگی جدید است که ضمانتی برای تداوم رکوردهای بورس اســت. برهمین اســاس صندوقهــای ســرمایهگذ­اری که ریســک بســیار پایینــی دارد بهعنوان پلــی برای ورود ســهامدارا­ن تــازه وارد به بــورس تعبیه شــده اســت. امــا محدود بــودن ســقف ایــن صندوقهــا پذیــرش سهامداران جدید را با شک روبه رو کرده اســت. چرا که ورود مستقیم سهامداران بــه بــازار خطراتــی بــرای آنها بــه همراه دارد. برهمین اساس نهادناظر بازار باید بسترهای ورود نقدینگی جدید به بورس را فراهــم و تــداوم رشــد آن را ضمانــت کنند.درهمینزمین­ه«ایران»درگفتوگو بــا دو نفر از صاحبنظران ضمن بررســی دالیل رشــد اخیــر بــورس ضمانتهای تداوم رشد را تحلیل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.