بازگشت پیک مصرف برق به زیر ۰۴ هزار مگاوات

Iran Newspaper - - News -

همزمــان بــا کاهش دمــا در اقصی نقاط کشــور پیک مصرف بــرق نیز اواخر هفتــه گذشــته پــس از ۷۲۱ روز به کمتــر از چهل هــزار مگاوات رســید. از ۵۱ اردیبهشــت­ماه بــود که پیــک مصرف وارد محــدوده 0۴ هزار مگاوات شــد و مصــرف بــرق بــه آرامی رونــد صعــودی گرفت؛ ایــن افزایش مصــرف برق تیرماه امســال به اوج خود رســید و در روز پایانی این ماه رکورد مصرف برق ایــران بــا ثبت رقم ۷۵ هزار و ۱۸۶ مگاوات شکســته شــد، ولی بــا وجود این، پیک تابستان امسال بدون خاموشی سپری شد./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.