سکوی پرش بورس

Iran Newspaper - - News - حمیدمیرمعی­نی کارشناس بازار

در ماههای اخیــر تحوالت مثبتی در بستر اقتصاد رخ داد که این تحوالت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سهام تاثیر گذاشته است. اولین تحول ثبات نســبی در بازار ارز اســت کــه آینده اقتصــاد را پیشبینی پذیر کرده اســت و از آن مهمتر نقدینگی کــه در اوج نوســانات وارد ایــن بــازار شده بود را بهسمت بازار سهام روانه کرده است. بدین ترتیب در حدود سه ماه اخیر بازارهای رقیب بورس مانند ارز، طال، مسکن و خودرو با رکود مواجه شدهاند و دیگرجذابیت­یبرایسرمای­هگذارانندا­رند.عالوهبراین­گزارش صورتهای مالی شــرکتهای بورسی نیز برخالف انتظاراتی که درخصوص آثار تحریمها وجود داشــت نشــان داد که این شــرکتها از ناحیــه محدودیتهای تحریم با مشــکل جدی روبهرو نشده و همچنان سوددهی قابل قبولی دارند.

از ســوی دیگر رکوردشکنیه­ای پیدرپی بورس و بازدهی قابل توجه آن باعث شــده اســت تا نقدینگی جدید وارد این بازار شود. رکوردهایی که درماههای اخیر ادامه دار بوده است. البته دســتورالع­مل تغییرات در بازار پایه فرابــورس در ابتدا باعث شــد تا حجــم معامالت بازار ســهام تحت تأثیــر قرار گیرد، اما درمجموع به نفع بازار تمام شــد، چرا که نقدینگی موجود در بازار پایه بهسمت سهمهای بنیادیتر بازار هدایت شده است. با وجود انتقاداتی که از تغییرات بازار پایه مطرح میشــود بهدلیل ریســک باالی ایــن بازار بهنظر میرســد که ایــن تغییــرات الزم و بجا بــود. از لحاظ قانونی از ســال 0۹۳۱ تمام شــرکتهای سهامی عام ملزم شــدند تا سهام خود را در بازار ســهام عرضه کنند، اما برخی از این شرکتها شرایط پذیــرش در بازارهــای اصلی بــورس و فرابورس را نداشــتند و بــه همیــن دلیل بــازار جدیدی با عنــوان پایه بــرای عرضه سهام این شرکتها که شــفافیت باالیی نداشتند ایجاد شد. اما بهدلیل اینکه سهام این شرکتها محدودیتهای نوسان بازار اصلی را نداشــت، در شــش ماه اخیر مــورد اقبال برخی از ســهامدارا­ن قــرار گرفت. این درحالی اســت که بســیاری از شــرکتهای حقوقــی و صندوقهــا وارد ایــن بــازار نشــدند و بیشــتر ســفته بازان بودند که در این بازار فعــال بودند. بدین ترتیب اجرای دســتورالع­مل جدید باعث کنترل سفته بازی شد. با وجود این همانگونه که اشاره شد همین دستورالعمل موجــب شــد تا بخشــی از نقدینگــی این بــازار به ســهمهای بنیادیتر هدایت شــود. اکثر شرکتهایی که در ماههای اخیر با اقبال ســهامدارا­ن مواجه شــدهاند، از جمله شــرکتهایی هســتند که از لحــاظ بنیانی قوی هســتند و صورتهای مالی آنها نیز مشــکلی ندارد. در فضای کلــی بازار نیزضمن اینکه شــاهد تحول منفی در عرصه سیاسی نیستیم، سیگنالهای مثبتــی نیــز از بازشــدن احتمالــی گــره محدودیتها ارســال میشــود. درخصوص تــداوم روند صعودی بــازار نیز به نظر میرسد که مهمترین عامل تأثیرگذار مسائل سیاسی است. بنابرایــن درصورتی که شــرایط موجود دشــوارتر نشــود، بازار همچنان ظرفیتهای رشــد بیشــتر را داراست. ضمن اینکه افزایش ســرمایه شــرکتها از محل تجدیــد داراییها نیز در آینده باعث رشــد بیشتر شــاخص خواهد شــد. این درحالی اســت که هنوز شــرکتهایی در بازار وجود دارند که ارزش روز آنهــا فاصله زیادی بــا ارزش واقعی و ذاتی آنهــا دارد. عامل دیگــری کــه میتواند در تداوم رشــد بورس اثر داشــته باشــد باقی ماندن بازارهای ارز و طال در وضعیت فعلی است بدین معنا که اگر نوســان به این بازارها بازگردد به طور قطع شاهد خروج بخشــی از نقدینگی بورس به این بازارها خواهیم بود. همچنینسیاس­تهایاقتصاد­یدولتنیزدر­اینبخشمؤثر اســت. هماکنون بازار ســرمایه از ســوی رئیس دولت و وزرای اقتصــادی مورد تأکید قرار میگیــرد و در صورتی که اقدامات عملی نیز دراین خصوص انجام شــود تأثیرگذار خواهد بود. هماکنون صندوقهای ســرمایهگذ­اری محل مطمئنی برای ورود ســهامدارا­ن جدید به بورس اســت که از ریســک پایینی برخوردار اســت ولی محدودیت ســقف ســرمایهگذ­اری آنها ظرفیت باالیی برای جذب سهامدار ندارد. این درحالی است که حجم درخواســته­ا بسیار باالست و سازمان بورس برای ارائه مجوز نیازمند بررسیهای کارشناسی است که زمانبر هم هست. اما به ناچار باید این زمان را بپذیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.