رونمایی از بزرگترین نیروگاه سیار کشور

Iran Newspaper - - News -

حمیدرضــا کشــفی، معــاون آبفــای کشــور بــا اشــاره بــه برنامــه ایــن شــرکت بــرای ســاخت بزرگترین نیروگاه ســیار ایران، گفــت: این مجموعــه مهرماه امســال همزمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه بینالمللــ­ی آب و فاضــالب تهــران رونمایــی خواهد شــد. وی افزود: این نیــروگاه 0۱ مگاواتی بــرای تأمین انرژی زیرساختهای حساس صنعت آب و فاضالب در شرایط بحرانی و اضطراری همانند سیل و زلزله مراحل نهایی ساخت خود را طی میکند./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.