کاهش ۰۱ میلیارد دالری واردات کاالهایصنع­تی

Iran Newspaper - - News -

رضــا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صدد هســتیم بــا تحقق اهــداف برنامــه تعمیق ســاخت داخل و داخلیســاز­ی نیازهای صنعتی کشور، واردات انواع کاالهای صنعتی به کشــور را تا پایان ســال ۰۰۴۱ به میزان ۰۱ میلیارد دالر کاهش دهیم. رحمانی گفت: سال گذشته خوشبختانه شاهد بازگشت بیش از ۰۵۸۱ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال ۸۹، در حدود ۰۰۰۲ واحد صنعتی راکد دیگر برای راهاندازی مجدد در دســتور کار قرار گرفته اســت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بخش واردات نیز متناســب با تولیدات کشــور و میــزان تعمیق ســاخت داخلــی، کاالهای مشــابه خارجــی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیتهای تعرفهای مواجه هستند و قطعاً امسال با وجود تأمین مناسب نیاز کشور به برخی اقالم کاالیی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صنعت است. /ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.