تحریم‌هست،‌فقط‌بدهکار‌می‌شویم

تعبیر«زنگنه» از خط اعتباری 15 میلیارد دالری اروپا

Iran Newspaper - - News - عطیه لباف خبرنگار

در حالــی کــه اروپــا بویــژه فرانســه بهدنبال راه حلی موقتی برای حفظ برجام اســت، ایران بر رفع تحریمها قبــل از انجــام هــر نــوع مذاکــره و همــکاری پافشــاری میکنــد. ایــن موضــوع را میتــوان از صحبتهای وزیر نفت نیز متوجه شد. روز گذشــته، بیژن زنگنه در پاسخ به پرسش «ایران» مبنی بر اینکه چقدر خــط اعتبــاری 5۱ میلیــارد دالری پیشنهادی میتواند در زمینه فروش نفت راهگشــا باشد؟ پاســخ داد: «از نظــر صنعت نفــت ایجــاد این خط اعتبــاری بــه معنای کاهــش تحریم نیســت، بلکــه تنها پولــی تخصیص داده میشــود. مــن فکــر میکنــم اســاس موضــوع ایــن بوده اســت که تحریمهــای نفتی برداشــته شــود تا بتوانیــم نفــت بفروشــیم، وگرنــه بــا ایــن خط اعتبــاری در آینــده بدهکار میشویم.» زنگنــه معتقــد اســت کــه برداشــته شدن تحریمها مسأله اصلی است و ایجــاد یک خط اعتبــاری 5۱ میلیارد دالری و موقــت، در ازای فــروش یــا پیشفــروش نفــت ایران بــه معنای کاهــش شــدت تحریمها نیســت. با ایــن حــال وقتــی از او میپرســیم که در صورت بهبود شــرایط برنامهاش بــرای تولیــد و صــادرات چیســت؟ تأکید میکند: «حداکثر تولید.» وزیــر نفــت بــه هیــچ عنــوان دربــاره میــزان فــروش نفــت و انــدازه بــازار ایــران صحبــت نمیکنــد و مــدام میگویــد کــه «دربــاره تحریم حرفی نمیزنــم.» امــا ایــن اظهــارات او نقشه راه را مشخص میکند. برنامه ایــن اســت: ایــران از هــر فرصتــی بــرای گرفتــن ســهم از دســت رفتــه خــود در بــازار اســتفاده میکنــد امــا تأکیــد کشــور روی برداشــته شــدن تحریمها، شــکلگیری همکاریهای بینالمللــ­ی و ورود ســرمایهها­ی خارجــی و برقــراری خطــوط عــادی بانکــی اســت، تــا کامــالً بــه برجــام متعهد بماند. بهبــود شــرایط، کاهــش شــدت تحریمها و پایبنــدی ایران به برجام امــروز عالوه بــر بعد اقتصــادی آن، تبدیل بــه یک مســأله حیثیتی برای اروپا بویژه فرانســه شــده است. اروپا میخواهــد بــا هــر اقــدام ممکنــی بــه دنیــا نشــان دهــد کــه زیر ســلطه امریکا نیســت و مدام هــم برای این موضــوع در حــال تــالش و مذاکره با امریکاییها­ست. اما تحلیلگــرا­ن معتقدند که تکلیف این خط اعتبــاری 5۱ میلیارد دالری نهایتــاً مهرمــاه و در نشســت مجمع عمومی سازمان ملل تعیین خواهد شد. ■ اختالف سلیقه داریم اما روابطمان محترمانه است عالوه بر این، خبرنگار ما در حاشــیه آیین امضای قرارداد توســعه میدان گازی بــالل، از وزیر نفت درباره ورود شــاهزاده عبدالعزیــ­ز بــن ســلمان، بــه اوپــک (ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت خام) نیز میپرسد. عبدالعزیــ­ز بــن ســلمان، نخســتین وزیــر انــرژی عربســتان کــه عضــو خاندان پادشــاهی ســعودی اســت، چهرهای سیاسی دارد. زنگنــه در این باره میگویــد: «تغییر وزیــر یــک مســأله داخلــی اســت اما در اوپک هم با وجــود تمام اختالف ســلیقهها، روابطمــان را با احترام به یکدیگــر ادامــه خواهیــم داد. در این ســازمان روابط ما همــواره بر مبنای احترام بوده است.» وزیــر نفــت در واکنــش بــه طــرح پیشــنهاد کاهــش بیشــتر تولیــد نفــت ازســوی برخــی از کشــورهای صادرکننــد­ه نفــت در شــانزدهمی­ن نشســت کمیتــه وزارتــی نظــارت بــر توافــق اوپک و غیراوپــک )JMMC( در ابوظبــی، نیــز بیــان میکنــد: «کاهــش دهنــد، آنهایــی که بــازار را خــراب کردنــد، خودشــان هــم آن را درست کنند.» ■ توتال میآید؟ تالشهــای فرانســه بــرای حفــظ برجــام ایــن ظــن را ایجــاد کــرده که شاید در صورت ایجاد گشایشهایی در روابط ایران و غرب، مجدداً توتال فرانســه برای توســعه فــاز ۱۱ میدان مشــترک پــارس جنوبی اقــدام کند. امــا زنگنه این موضــوع را رد میکند و حتــی میگویــد کــه شــرکت چینی حاضــر در این کنسرســیوم هم عمالً در طرح توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی حضور ندارد. وزیر نفت توضیح میدهد: «شرکت سیانپیسیآی چین بهطور رسمی حضــور نداشــتن در طــرح توســعه فــاز ۱۱ پارس جنوبــی را اعالم نکرده است، اما در عمل نیست. وزیــر نفت دربــاره اینکه آیا شــاخه بینالمللی شرکت ملی نفت چین (سیانپیســی­آی) بهطور رســمی اعــالم کــرده اســت کــه در طــرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پــارس جنوبــی حضــور نخواهــد داشــت، اذعــان میکنــد: بهطــور رســمی اعــالم نکرده اســت، اما در عمل نیســتند. مــا در حــال مذاکره با این شــرکت هســتیم تا بهصورت مسالمتآمیز این موضوع را حل و فصل کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.