ایده و خالقیت در«طراحان ایده»

Iran Newspaper - - News - میثم سارنگی خبرنگار

طراحــان ایــده، رســانهای بینارشــته­ای و مســتقل اســت که به نقش کلیدی «ایده» و «خالقیت» در بهبود کیفیت هنر، زندگی و کسبوکارها میپردازد. این نشریه اینبار با دو شــماره در یک شــماره، مجلد سوم و چهارمخودرا­بهسردبیری«نویدخواسته» و مدیرمسئولی «مجید عرفانیان» منتشر کرد. طراحــان ایده همواره تــالش کرده با رویکردی خالق از ارزشهای قابل توسعه در جامعه بنویسد و فرصتی را برای توزیع، اشتراکگذار­ی و نشر ایدهها و اندیشههای ناب فراهم بیاورد. در شماره تازه طراحان ایــده عالوه بر مطالبی جــذاب با تمرکز بر ایدههــای خالقانه در رشــتهها و حوزههای مختلف، گفتوگوی ویژهای را میخوانید بــا عنــوان؛ «دریچــهای بــه جهــا ِن خســرو ســینایی». این گفتوگو از آن جهت مهم تلقی میشود که برای نخستین بار در یک گفتوگــوی تقریباً بلند، به زوایــای تازهای از زندگــی حرفــهای ُپــر نشــیب و فــراز این فیلمســاز مؤلف و صاحبسبک پرداخته شــده اســت. فیلمسازی میانرشــته­ای که حوزههــای متعدد هنــر را زیســته و تجربه اســت. خســرو ســینایی بهعنــوان یــک هنرمند میانرشــته­ای - هرگــز برای تفنن یــا خودنمایی به ســراغ هنرهــای گوناگون نرفتــه؛ آنچــه او را در مســیر ایــن جریــان هدایت کرده، ســابقه و تجربه یک زیســت شــخصی بوده که در زندگــی حرفهایاش تبلوریافته­است. ■ طراحان ایده ■ ترتیبانتشا­ر:فصلنامه ■ شماره : 3 و 4 ■ بهار و تابستان 98

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.