روایت نواهای عاشورا دریک کتاب

Iran Newspaper - - News - ندا سیجانی خبرنگار

دربــاره فلســفه عاشــورا و روضــه خوانــی، نوحه خوانی و دیگر آیینهای آن کتابها و آلبومهای مختلفی تولید و منتشرشــده اســت که هرکدام به روایتی دلنشین و زیبا از گوشههای مختلف مراسم عزاداری روز عاشــورا در شــهرها و روســتاهای مختلف ایــران میپردازنــ­د. یکــی از ایــن آثــار کــه بیمناسبت با ایام محرم نبوده و خواندن آن پیشــنهاد میشــود، کتــاب «موســیقی عاشــورا» بــه قلم تــورج زاهدی اســت که همزمــان بــا ماه محرم ســال ۸۸ ازســوی انتشارات ســوره مهر منتشر شد. نویسنده ایــن کتــاب، موســیقیها­ی عاشــورایی را درچهارشاخه­روضهخوانی،نوحهخوانی، اذان و مناجــات و تعزیــه و شــبیه خوانــی مورد بررســی قرار میدهد. او در این کتاب بــه نوحــه خوانهــا و روضــه خوانهــای معروف و آثار آنها همچون ســید محمود واعظی، لســان طالقانی و اعتماد شیرازی اشــاره داشــته اســت. زاهــدی همچنیــن برای اعتبار گفته خود از ســخن اســتادانی همچــون روحاهلل خالقــی و کتابهایــی همچــون «سرگذشــت موســیقی ایــران» بهعنــوان شــاهد و منبــع بهــره بــرده ودر نگارشکتابا­زمنابعیهمچ­ون«گلبانگ محراب تــا بانگ مضــراب»، «چهرههای موســیقی ایــران»، «تاریــخ تحــول ضبط موســیقی در ایــران»، «موســیقی تعزیه» و«تاریخ موسیقی نظامی ایران» استفاده کرده است. ■ موسیقی عاشورا ■ مؤلف: تورج زاهدی ■ ناشر: سوره مهر ■ سال انتشار: 1388

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.