احمدرضا درویش: از دیدن رستاخیز اجتناب کنید

کارگردان «رستاخیز» بیانیه داد، بنیاد سینمایی فارابی سهامدار فیلم شکایت کرد

Iran Newspaper - - News - فائزه مشایخی خبرنگار

«رســتاخیز» آخریــن ســاخته احمدرضــا درویــش در ســی و دومیــن جشــنواره فیلم فجــر در ۱۱ بخــش نامــزد دریافت ســیمرغ بلورین شد و در نهایت در ۸ بخش از جمله بهتریــن کارگردانــ­ی برنده ســیمرغ بلورین شد اما این شــروع خوب به پایانی دلچسب در اکــران تبدیل نشــد و چند ســاعت بعد از اکــران عمومــی از پــرده پایین کشــیده شــد. تــا همین چنــد وقت پیــش همچنــان اما و اگرهــا و شــائبههای اکــران و اکران نشــدنش هرازگاهی فضای رسانهای را دربرمیگرفت امــا در نهایــت جــز در جشــنواره فیلــم فجر و چنــد اکــران محــدود در جشــنوارهه­ایی چــون جشــنواره فیلمهای دینــی «رویش»، اکرانهــای خصوصــی و همــان اکــران چندســاعته این فیلم هرگز رنگ پــرده را به خــود ندید. ۸۱ شــهریور و دقیقــاً مصادف با تاسوعای حســینی اما اتفاق غیرمنتظرها­ی افتاد و «رســتاخیز» بــا دوبله عربــی و بدون کم و کاست روی اینترنت قرار گرفت و دیروز باالخره احمدرضا درویش با انتشار بیانیهای به این اتفاق واکنش نشان داد. او در چندین بنــد بــا مــرور تاریخــی جریانــات و اتفاقاتی کــه برای این فیلــم از اکــران و جوایزی که در جشــنواره فجر گرفت تا پایین کشــیدنش از پــرده و مکاتبههــا و مالقاتهای حضوری با مقامهای کشوری و لشکری و مراجع نوشت کــه در نهایــت روزنــه امیــدی بــه عــدم رفع توقیففیلمن­شد. درویش در بخشهایی از این بیانیه نســخه منتشــر شــده عربــی را نســخه معیــوب دانستودرتو­ضیحیمفصلنو­شت: «اکنون پس از ســپری شــدن بیش از چهارسالازت­وقیففیلم«رستاخیز» و همزمــان با شــام غریبان شــهدای کربال )۱39۸( نسخه معیوب این فیلــم بــا نــام «القربان» در اقدامـــــ­ـــــــــی غیراخالقــ­ی و غیرقانونــ­ی بــه فضــای مجــازی و ســایتهای اینترنتــی راه یافتــه اســت. راهزنــاِن عرصــه هنر و فرهنگ با بســتن قاب تصویــر (کادر)، نشا ِن حک شــده (واترمارک) روی تصاویر و عنوانبندی(تیتراژ)انتهایفیلم­راکهحاوی اســامی عوامل و ســرمایهگذ­اران فیلم بوده است، حذف کردهاند. متأسفانه چهار روز از اینسرق ِتفرهنگیسپر­یشده،صدهاهزار نفر فیلم «القربان» را دیدهاند و بنا بر قرائن موجــود، میلیونها نفــر با پرداخــت هزینه به شــبکههای اینترنتی خارجی به تماشای آن نشســتهاند!» درویــش در بخشهای دیگــری از این بیانیه با حقالناس دانســتن فیلــم «رســتاخیز» مینویســد: «بــا توجــه بــه ظرفیتهای نامحــدود در عصر ارتباطــات و نقــش بیبدیــل آثــار هنــری در ترویــج ارزشهــای فرهنگــی؛ از محضــر علمــا و مراجع عالیقدر، دانشــمندا­ن و روشنفکرا ِنعلومدینیو علوم اجتماعی، ِ ذاکران ِ اهــلِ بیــتعصمــ­ت و طهــارت(ع) و اصحــاب گرانقدر رسانه درخواست میکنــم، بــا تأکیــد و تکیــه بــر پویایــی فقــه شــیعه و ســیره نبوی(ص) بســتر مناسب را برای تشــویق اصحاب هنر و ترغیب آنان به تولیــد آثار متأثــر از معارف دینــی و تاریخی فراهم کنند و امکان سوءاستفاده معاندان و کجاندیشــا­ن را از ذخایر نا ِب فرهنگی سلب نمایند.»کارگردان«رستاخیز»دربخشهای پایانــی این بیانیــه با ابــراز امیــدواری درباره ایــن موضــوع کــه هیــچ مخاطبــی از دیدن، شــنیدن و درک آثــار هنــری محــروم نشــود و «رســتاخیز» بــا عبــور از موانــع و رضایــت ســازندگا ِن آن، در معر ِض دیدگا ِن عمومی قــرار گیــرد خطاب بــه نهادهــای ذیربــط از جمله قوه مقننه و قوه قضائیه مینویسد: « از دو قوه محتر ِم قضائیه و مقننه درخواست میکنــم کــه در دفــاع از حقــوق معنــوی و سرمایههایه­نریوفرهنگی،همچوندفاع از بیتالمال و حقالناس حساســیت نشان دهند. همچنیــن از همه نهادهای انتظامی و اطالعاتــی، وزارت امــور خارجــه، وزارت کشــور، معاونت حقوقی رئیس جمهوری و دیگر دوایــِر مرتبط، درخواســت میکنم که ضمن واکاوی و پیگیــری موضوع از مجاری داخلــی و خارجی، نســبت به کشــ ِف منشــأ ایــن ســرق ِت فرهنگی اقــدام کننــد و هرچه سریعتر از انتشاِر این عم ِل حرام و گستاخانه جلوگیــری نماینــد.» درویــش در بندهــای دیگــر ایــن بیانیــه از ســهامدارا ِن داخلــی و خارجی فیلم «رستاخیز» مطالبهای دارد. او درخواســت خود را این گونه مطرح میکند: «از ســهامداراِن داخلــی و خارجــی فیلــم «رســتاخیز» درخواســت میکنــم همچون گذشته بر صیانت از حقوق معنوی و مادی ایــن فیلــم پافشــاری و با پیگیــری و مطالبه مجدانــه، از بــه تــاراج رفتن حیثیــت مولود خود جلوگیری کنند. در این خصوص گرچه بنیاد ســینمایی فارابی و مؤسسه رسانههای تصویــری کــه پــس از حکــم بــدوی دادگاه دیــوان عدالــت اداری به ســهامدارا­ن فیلم پیوســتهان­د، لکــن ایــن نهادها، هــم بهدلیل وظایــف ذاتــی خــود در صیانت از همــه آثار ســینمایی و هم بهعنوان ســهامدار، نســبت به پیگیری حقوقی موضوع فوق، مسئولیت مضاعفیبرعه­دهدارند.»احمدرضادرو­یش بیانیه طوالنی خود را با اظهار تأســف درباره سرنوشــت فیلــم و مخاطبــان ایرانــی آن به پایانمیبرد­کههرگزپیشا­زاینموفقنش­ده بودند رستاخیز را که اثر یک کارگردان ایرانی اســت ببینند و حاال بســیاری نسخه معیوب آن را تماشــا خواهنــد کرد کــه بههیچ عنوان مورد تأیید سازندگان آن نیست. درویش درد دل خــود را در قالب بیانیه این گونه به پایان میرساند: «بسیار متأسفم که بر اثر آنچه به «رســتاخیز» تحمیل شــده است، هموطنان مــن از تماشــای آن محــروم و مخاطبــان خارجی بر آنان رجحان پیدا کردهاند! بهدلیل برخورداریف­یلم«رستاخیز»ازمضمونبلن­د حماسهعاشور­ا،عط ِشفراوانیدر­مخاطبان محتر ِم داخلی و خارجی، بخصوص جوانان برومند، برای دیدن این فیلم به وجود آمده اســت. اینجانب بهعنوان عضــوی کوچک از خانواده بزر ِگ سینمای ایران از عموم مردم ارجمنــد، بخصوص ارادتمندان به ســاحت مقدس حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) که بهرعایتامو­رشرعیوقانو­نیشهرههستن­د، تقاضــا میکنــم کــه از دیــدن، کپیبــردار­ی و انتشــار فیلــم «رســتاخیز» اجتنــاب کنند و دیگــران را نیز از این فعل حرام و غیرقانونی پرهیزدهند.» ■ ساعاتیپساز­انتشاربیان­یهاحمدرضاد­رویش، بنیــاد ســینمایی فارابی هــم طی ارســال نامهای به معاون دادســتان و سرپرست دادســرای امور بینالملل تهــران از توزیعکننــ­دگان غیرقانونی نســخه عربی فیلــم رســتاخیز (القربــان) اعالم شــکایت کرد. علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد در ایــن نامه ضمن توضیــح این نکته کــه این بنیاد مالک۰۶درصد­رستاخیزاست­وبارگذارین­سخه عربی فیلــم، این بنیاد و ســایر مالکان را متحمل ضــرر مــادی و معنــوی کــرده و موجــب تضییع حقوقبیتالم­الشدهازاین­معاونتخواس­تار تعقیبقضایی­منتشــرکنن­دگانفیلم درنسخه عربی شــده و خواســته تا مطابق مــاده9۲ قانون حمایتحقوقم­ولفانومصنف­انازنشروپخ­ش فیلمرستاخی­زجلوگیریشو­د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.