چرا تقوایی نباید کار کند؟

Iran Newspaper - - News -

ویژهبرنامه موزه ســینما به مناســبت روز ملی ســینما شــامگاه جمعــه ۲۲ شــهریور همــراه با نمایــش فیلمهای «تمریــن آخر و تعزیــه حر دالور» و نخســتین تصاویر ســینمای ایــران «فیلمهای میــرزا ابراهیمخــ­ان عکاسباشــی» بــا حضــور حســین انتظامــی رئیــس ســازمان ســینمایی، علــی ربیعی ســخنگوی دولــت و جمعی از ســینماگرا­ن و پیشکســوتا­ن ســینما برگزار شــد. ســیروس الوند پیش از نمایش فیلــم «تمرین آخر و تعزیــه حر دالور» با تشــکر از برگزارکننـ­ـدگان این برنامه، گفــت: انتخاب نمایش فیلم «تمرین آخر و تعزیه حر دالور» با توجه به اینکه امســال روز ملی ســینما با ماه محرم همزمــان شــده، انتخــاب پســندیدها­ی اســت و تقوایــی در ایــن فیلــم به هنــر تعزیه و فرهنگ عاشــورا و محرم بخوبی توجه کرده اســت. این کارگردان پیشکســوت سینمای ایــران بــا تمجید ســینمای ناصر تقوایــی، گفت: ناصــر تقوایی یکی از پایهگــذار­ان موج نوی ســینمای ایران است؛ آن زمان که فیلم مینیمالیست­ی وجود نداشت او با ساخت برخی آثارش فضایی مینیمالیسـ­ـتی ایجاد کرد. او ادامه داد: فیلم «ناخدا خورشــید» بهترین اقتباس از داســتانی اســت که حتی غربیها هم نتوانســتن­د بخوبــی آن را اجرا کننــد. ناصــر تقوایــی فیلمهای جدید هــم دارد و همیشــه ناراحت بود که چــرا درباره فیلمهــای جدیدش صحبت نمیشــود. الوند با اشــاره به اهمیت پرداختن ســینمای ایــران بــه دفاع مقدس و بعد از آن بیــان کرد: چرا باید کارگردانــ­ی مانند ناصر تقوایی که اهل آبادان اســت نتواند درباره جنگ و تبعات آن فیلم بســازد. کارگردان «یک بار بــرای همیشــه» همچنیــن گفت: تقوایی حتــی جایزه نقدی جشــنواره لوکارنــو را برای بازســازی مناطــق جنگزده اختصاص داد. چرا باید بعد از ســالها کــه از پایان جنگ میگذرد همچنان شــاهد باشــیم که این مناطق به صورت کامل بازســای نشده است. همچنین در این مراســم بخشــی از نخســتین تصاویرســی­نمای ایران «فیلمهای میرزا ابراهیم خان عکاس باشی» برای میهمانان در فضای باز موزه بر روی پرده به نمایش درآمد. حســین انتظامی در حاشــیه این مراســم از تاالرهای موزه ســینما بازدید کرد و پای صحبت سینماگران حاضر در مراسم نشست.

■ شــبروشــن­گریدینیهمر­اهبــارونم­ایــیازدوا­ثرتازهدکتر­ســید مصطفیمحققد­امادعصرروز­یکشنبه4۲شه­ریورماهدرک­انونزبان فارسیبرگزا­رمیشود. ■ انیمیشن سینمایی «آخرین داســتان» به نویسندگی و کارگردانی اشــکان رهگذر برنده جایزه بهترین انیمیشــن سینمایی از جشــنواره بینالمللی فیلمهای کودکانسندی­گو91۰۲ شد. ■ پشتصحنهفیل­م«گاو»ساختهداریو­شمهرجوییدر­کانونفیلمخ­انهسینمابه­نمایش گذاشتهمیشو­د.اینبرنامه،یکشنبه4۲ شهریورساعت­81 درسالنسیفا­هللدادخانه­سینما به نشانی خیابان بهار جنوبی، خیابان سمنان، شماره 9۲ برگزار میشود و همه عالقهمندان میتوانندبه­صورتآزادور­ایگاندراین­برنامهحضور­داشتهباشند. ■ جشــنوارهف­یلمتورنتوا­عالمکرد،معرفیاســا­میبرندگانج­ایــزهمخاط­بانوبخش رقابتی از سوی داوران، به جای اینکه در مراسم رسمی صورت بگیرد از طریق رسانههای اجتماعیانج­اممیشود. ■ مــوزهلــو­ورپاریــس،ازدپارتمان­هنرهایاســ­المیخودپــ­سازاتمامپر­وژهتوســعه­و بازسازیرون­ماییکرد. ■ «نــورا رابرتز» که با نام مســتعار «جی. دی. راب» نیز شــناخته میشــود با جدیدترین جلد از مجموعــه داســتانها­ی «در کام مرگ» به فهرســت پنج اثر پرفروش داســتانی نیویورکتای­مزبازگشت. ■ محمدبادپر،دبیرهفتمین­دوساالنهدا­ستانکوتاهن­ارنجگفت:آخرینمهلتا­رسالاثربه ایندوساالن­هساعت4۲ روز13 شهریورماها­ست. ■ باجمعبندین­ظراتفرهیخت­گانومجموعه­هایمختلففر­هنگیوهنری،۵۶1فیلمنام­زد برای انتخاب برترینهای چهل ســال ســینما از نگاه هیأت اسالمی هنرمندان معرفی شدند. مرحوم رســول مالقلیپــو­ر و ابراهیم حاتمی کیا هر کدام با هشــت فیلم نامزد شــده در رتبه نخســت قرار دارند و در ادامه جمال شــورجه، مرحوم امیر قویدل، شهریار بحرانی و مجتبی راعیدربینن­امزدهابیشت­رینآثارراک­ارگردانیکر­دهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.