کام‌بردسیر‌یها‌با‌کارخانه‌قند‌‌شیرین‌م ‌یشود؟

يازده سال دوندگی دنبال حقوق از دست رفته

Iran Newspaper - - News - يوسف حيدری گزارشنويس

هــرروز از مقابــل دیــوار بلنــدی عبــور میکنند که روزگاری صدای دستگاههای پشــت آن قشــنگترین آهنــگ بردســیر بود. آن ســالها بخــار دیگهای کارخانه قند بردسیر را میشد از کیلومترها دورتر دید اما 11 ســالی است که دیگر کسی این دود ســفید را ندیــده و آهنــگ گوشنــواز دســتگاهها­یش را نشــنیده اســت. وقتــی ســالهای 30 و 40 کشــورهای آلمــان و هلنــد صنعــت تولیــد قنــد و شــکر را در بردســیر به راه انداختنــد زراعت چغندر قنــد در ایــن شــهر خــوش آب و هــوای کرمــان رونــق گرفت و صــادرات قند این شــهر بهعنــوان بهتریــن قنــد ایــران بــه کشــورهای همســایه آغاز شــد تــا اینکه از ســال 87 رو بــه تعطیلــی رفــت و مثــل آیینه دق پیش چشــم بردسیریها ماند. اینهــا را کارگــران کارخانــه قنــد بردســیر میگوینــد. کســانی کــه عمرشــان را با کار شبانه روز در این کارخانه سپری کردهاند و بعــد از تعطیل شــدن آن بــرای احقاق حقوق از دست رفتهشان سالهاست که در رفت و آمد به اداره بیمه و این دادگاه و آن دادگاه هستند.

کارخانــه قند بردســیر در این ســالها چنــد بار بهطــور موقت باز شــد اما هربار عمر فعالیتش به دو ماه نکشــید تا اینکه ایــن روزهــا بازهم خبــر فعالیــت دوباره آن شــنیده میشــود هرچنــد کارگــران ایــن کارخانــه امید زیــادی به بازگشــایی آن ندارنــد. آن طــور کــه گفتــه میشــود احیــای کارخانه در صورت تأمین بودجه 50 میلیــارد تومانــی میتوانــد دوبــاره کشاورزان را به تولید چغندر قند، امیدوار و اشــتغالزا­یی بــرای حداقــل 300 نفر را فراهم کند.

مهدی نفرجو شــوری یکــی از کارگران ایــن کارخانــه اســت که 20 ســال ســابقه کار دارد و بعــد از تعطیل شــدن کارخانه بهعنــوان نماینــده کارگــران راهــی اداره کار و دســتگاه قضــا شــد. او میگویــد سالهاســت کــه معوقــات کارگــران پرداخت نشــده و بسیاری از آنها با وجود گرفتــن حکــم قضایــی هنــوز بالتکلیــف هستند و به حق و حقوقشان نرسیدهاند.

ســال 1330 با توجه بــه اینکه منطقه بردســیر پتانسیل بســیار خوبی در کشت چغندر قند داشــت دو شــرکت آلمانی و هلنــدی با دســتگاهها­ی دســت دوم این کارخانه را راهاندازی کردند. 700 کارگر به طور شبانه روزی در این کارخانه مشغول کار شــدند و معیشــت 10 هزار نفــر نیز از مردم بردسیر به شکل غیرمستقیم با آن گره خورد. زمینهای زراعی منطقه همه زیر کشــت چغندر قند بود و چون زراعت چغندر قند بــه آب زیادی نیاز دارد برای کشــاورزان به صرفه بود که با خرید چاه، آب مــورد نیازشــان را تأمین کننــد. اما از ســال 85 مســئوالن ایــن کارخانــه عالوه بــر تعدیــل نیــرو پــول کشــاورزان را هــم نپرداختند و آنها هم بعد از مدتی حاضر نشــدند چغندر بکارند و زمینهایشان را به زیر کشت ذرت و یونجه بردند.

از ســال 85 و 86 مدیــران کارخانه به بهانــه اینکــه تولیــد قنــد دیگر بــه صرفه نیســت 400 نفــر از کارگــران کارخانــه را بــدون آنکه با آنها تســویه حســاب شــود اخراج کردند. بعــد از اخراج ،هر کارگری کــه باقی مانــده بود باید بهجای ســه نفر کار میکــرد. مدیــران کارخانه برای رونق دوبــاره آن وام بانکــی گرفتنــد و قــرار شــد با فروش بخشــی از امــوال منقول و غیرمنقول و زمینهای کارخانه مبلغ یک میلیارد تومــان برای کارگران اخراجی به حساب ســازمان تأمین اجتماعی بریزند امــا این کار هم صــورت نگرفت و بعد از مدتــی بــا اخــراج 240 کارگر دیگــر که باز هــم بــدون پرداخت حــق و حقــوق بود، کارخانه تعطیل شد.

اگــر معتقدیــد اساســاً چــرا بایــد در کرمــان محصــول آببــری مثــل چغندر قنــد کاشــت و اقتصــاد منطقــه را بــه کارخانه قند وابســته کرد، باید این را هم بدانیــد کــه کرمــان اقلیــم متنوعــی دارد و بــه عکس آنچــه تصور عمومی اســت، این اســتان یکســره کویر نیست. بهطوری کــه بردســیر در حــال حاضــر نیــز بخش مهمی از آب آشــامیدنی دو شــهر کرمان و رفســنجان را تأمیــن میکنــد. بهعــالوه میشــد با حفــظ کارخانه، چغنــدر مورد نیاز آن را از شــهرهای دیگری که با کشت این محصول سازگارترند، تأمین کرد.

مهــدی نفرجــو بــا اشــاره بــه اینکــه کارگــران این کارخانــه به دیــوان عدالت اداری و اداره کار شــکایت بــرده و رأی نیــز بــه نفــع آنهــا صــادر شــده میگوید: «متأســفانه ایــن حکــم از ســال 92 هنوز اجــرا نشــده اســت. از مدتی قبــل زمزمه فعالیــت دوبــاره کارخانــه بــه گــوش میرســد و میگوینــد بودجــهای هــم بــرای راهانــداز­ی کارخانــه مصوب شــده و میخواهنــد ایــن بــار فعالیتــش را بــا تبدیل شکر خام به شــکر سفید آغاز کند درحالــی کــه به عقیده من که ســالها در این کارخانه کار کردهام راهاندازی دوباره آن بــه صرفــه نیســت چــون دســتگاهها فرســودهان­د و تعویــض قطعــات هم در این شــرایط به صرفه نیست. به نظر من اگــر یــک کارخانه جدیــد با دســتگاهها­ی جدیــد احــداث شــود کمتــر از راهاندازی دوبــاره آن هزینــه خواهــد داشــت. البته ما مخالفتی با بازگشــایی دوباره کارخانه نداریــم و امیدواریــ­م ایــن کارخانــه در کنــار کارخانههــ­ای فــوالد بردســیر بتواند فعالیت کند اما قبل از آن باید وضعیت حق و حقوق از دست رفته کارگرانی را که اخراج شــدهاند و تعــدادی از آنها هم در این مدت بهدلیل فشــارهای ناشی از این اخراج از دنیا رفتهاند مشخص کنند.» ■ قند بردسیر دوباره احیا میشود

درحالــی کــه برخــی از کارگــران کارخانــه قنــد بردســیر راهانــداز­ی مجدد ایــن کارخانــه را غیراقتصــا­دی و تقریبــاً غیرممکــن میدانند فرماندار این شــهر بــر فعالیــت مجــدد ایــن کارخانــه تأکید دارد و میگوید کارخانه قند بردسیر بعد از 11 ســال تعطیلی با مدیرعامل و هیأت مدیــره جدیــد فعالیتش را آغــاز خواهد کرد. مهنــدس مجید نجفپــور فرماندار بردســیر در گفتوگــو با «ایران» با اشــاره بــه اینکه طــرح فعالیت دوبــاره کارخانه قنــد بردســیر توجیه اقتصادی شــده و به تأیید استانداری کرمان نیز رسیده است، میگویــد: «مدیرعامــل و هیــأت مدیــره جدیــد ایــن کارخانه مشــخص شــدهاند. بــرای راهانــداز­ی خط تولید شــکر شــش میلیــارد تومان اعتبار مورد نیاز اســت که تــالش میکنیم ایــن اعتبار تأمین شــود. البتــه بــرای اینکــه چــراغ قدیمیتریــ­ن کارخانه قند اســتان کرمان دوباره روشن شــود یک ســری موانع اداری و بانکی سر راه اســت. بانکها، کارگران و کشــاورزان از ایــن کارخانــه مطالبــات عقــب افتاده دارنــد و عالوه بر آن بــه تأمین اجتماعی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.