ابزارهایجه­انیمقابلهب­افساد

در گزارش سازمان بینالمللی و غیرانتفاعی شفافیت مطرح شد

Iran Newspaper - - News - زهرا تدین مترجم

ســازمان بینالمللــ­ی و غیرانتفاعـ­ـی شــفافیت، راهکارهای مقابله با فســاد را در سه اصل عنوان کرده است. * ایجاد مشارکت * پیشرفت قدم به قدم * مبارزه آرام و بدون خشونت بر اســاس مطالعه و پژوهشی که توسط این ســازمان انجام شده اســت، تجارب کشــورهای مختلــف نشــان میدهــد که فساد را با مشارکت دولت و سازمانهای دولتــی، نهادهــای اقتصــادی و جامعــه مدنی میتوان به مرور زمان و با پیشبرد و توســعه اســتاندار­دهای جامعه شفاف و ســالم از بین بــرد. همچنین نمیتوان فســاد را یــک شــبه و بــا یــک حرکــت از جامعــه ریشــهکن کرد بلکــه بایــد با آن قدم به قدم و مرحله به مرحله طی یک فرآینــد بلندمدت مبارزه کــرد. ضرورت رویکرد مصالحهآمیز در مبارزه با فســاد در یــک جامعــه در ایــن اســت کــه همه احــزاب، گروهها، نهادها و ســازمانها­ی مشــارکتنه­اد و متعلــق بــه جامعــه مدنــی را گرداگــرد میــز مذاکــره دور هم جمع کرده و موجب همکاری آنها برای مبارزه با فساد در جامعه خواهد شد. ■ تجربه دانمارک در مبارزه با فساد بنــا بــر گــزارش ســازمان بینالمللــ­ی و غیرانتفاعی شــفافیت، کشــور دانمارک برای چندین ســال پیاپی باالترین امتیاز در شاخص ادراک فساد را کسب کرده و بهعنوان کشوری با کمترین میزان فساد شــناخته میشــود. دســتیابی بــه چنیــن رتبــهای در میان کشــورهای جهــان تنها بهدلیل وجود قوانین بسیار سختگیرانه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.