ضرورتتشکیل­نهادمستقلم­بارزهبافسا­د

تحلیل احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از چگونگی فساد در کشور

Iran Newspaper - - News -

بــرای بررســی ســطح و نــوع فســاد از نــوع سیســتمی و سیســتماتی­ک بــودن آن نخســت بایــد بهنظــرات و تعاریــف مختلفــی کــه وجــود دارد، رجوع کــرد چرا که بــا اتکا بههر تعریف پاســخ متفاوتی قابل ارائه اســت. فســاد سیســتمی زمانــی رخ میدهــد که دســتگاهها­ی مبــارزه با فســاد بــه درجاتــی از آن آلوده میشــوند که دیگر نمیتوانند بدرســتی از سیســتم دفــاع کنند و کل سیســتم در معرض خطر قــرار میگیرد. بنا به تعریف دیگر گفتهاند در شــرایطی که فساد امری بهنجار تلقی شــود، فساد سیستمی شــده اســت. در تعریف دیگر از منظر کشــورهای عضــو )OECD( «ســازمان همکاری اقتصــادی و توســعه» آمــده، اگــر 15 تــا 35 درصــد اقدامات قضایی در کشــوری با رشوه همراه شود فساد در آن کشــور سیســتمی اســت. در همیــن راســتا رهبــر معظــم انقــاب فرمودهاند فســاد در ایران سیســتمی نیســت که اگر میبود یعنی کل نظام فاســد اســت. به اســتناد ایــن تعریف من هم معتقد نیســتم که فســاد کشور سیســتمی است چرا که اگر بدین معنا سیستمی بــود ما نمیتوانســ­تیم با فســاد مبارزه کنیــم. تعاریفی کــه مطرح شــد اعتباری هســتند و با اتــکا بههر تعریف هم میتوان نتایج مختلفی بهدســت آورد. در واقع بنا بــه نوع تعریفی کــه میپذیریم نوع راه حل مشــخص میشــود. با این حــال بنا بــه تعریفی که پیشتــر ارائه شــد، معتقــدم نشــانههای سیســتمی بــودن فســاد در جامعه ایرانی هویداست. همچنین عاوه بر سیستمی بــودن، فســاد شــکل گرفتــه در کشــور سیســتماتی­ک و ســازمان یافته هم هست. اشــکال و گونههای فساد که اخیــراً از آن مطلع میشــویم نشــان میدهد که فســاد بهصــورت مــوردی رخ نمیدهد بلکه ســازمان یافته و بــا برنامهریزی قبلی اســت. گواه این مدعــا را میتوان در زمان مجازات خاطیان مشــاهده کرد. زمانی که فرد متخلفی بازداشــت میشــود جمع کثیری برای آزادی او تــاش میکننــد. یعنی وقتی فســاد در یک ســازمان اتفاق میافتد در ســازمان دیگری افــراد به حمایت از مفســد بر میخیزند.بنابراین با اتکا به تعاریف مطرح شــده و در یک جمعبندی کلی میتوان گفت فساد در ایران سیســتمی، سیستماتیک و شــبکهای است. حال در چنین شــرایطی این پرســش مطرح میشود که راه حل چیست؟ در پیــام گام دوم انقــاب رهبــری پاســخ این پرســش مطــرح شــده اســت. ایشــان نســبت بــه تشــکیل یــک ســازمان مستقل مبارزه با فســاد تأکید فرمودهاند. این بدان معناست که رهبری دســتگاهها­ی موجود مبارزه با فســاد را کافــی نمیدانند. مــرور تجربــه جهانی این موضوع بر ضرورت تأسیس این نهاد با هدف مبارزه با فســاد صحه میگذارد. بنده هم معتقدم در وضعیت کنونی نمیتوان تنها به فعالیت ســازمان بازرســی کل کشــور، نهاد قوه قضائیه یا دیوان محاســبات کل کشور اکتفــا کــرد بلکه ضــرورت دارد تــا یک نهاد و ســازمان مستقل از اینها تشــکیل شود که بر چگونگی فعالیت نهادهــای کنونی نظــارت کند. این ســازمان باید دارای ویژگیهایی بهشرح زیر باشد: -1 ایــن ســازمان بایــد مســتقل از ســایر نهادهــا و ســازمانها، بــه دور از نگاههای ســلیقهای و تحت نظر عالیتریــن مقــام کشــور یعنــی رهبــر معظــم انقاب فعالیت کند. ۲- اختیارات این ســازمان باید مشخص، ویژه، صریح و محکم باشد. -3 این سازمان باید چابک و کوچک باشد یعنی نباید نیرو برای این ســازمان استخدام شود بلکه میبایست افــراد مشــغول در آن از افراد کارآزمــود­های که پیشتر آزمونشــان را پس دادهاند و هماکنون در سازمانهای دیگــر مشــغول هســتند، برگزیــده شــده و در ســازمان جدید مأمور شوند. -4 چنیــن ســازمانی باید موظف شــود تا دســتگاهها­ی کنونــی کــه مســئولیت مبــارزه بــا فســاد را دارنــد از آمیختگی با فساد پاک کرده و سپس آنها را به جامعه تحویل دهد. -5 فعالیت این سازمان موقت است و تا زمان زدودن فساد از ساختار ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.