حمله انصاراهلل به شریان حیاتی نفت عربستان

نیروهای مردمی یمن با 10 پهپاد به بزرگترین پاالیشگاه نفت جهان در عربستان حمله کردند

Iran Newspaper - - News - ندا آکیش خبرنگار

هنوز آفتاب صبح روز شــنبه در آسمان عربستان ســعودی طلوع نکرده بود که «آرامکو»، در شرق عربســتان آماج باران پهپادی از ســوی همســایه جنوبــی اش «یمــن» شــد و خــواب ســران آل ســعود را که بیش از 4 سال و نیم است در باتالق جنگ یمــن گیر افتادهاند، برآشــفت. محمد بن ســلمان، ولیعهد جــاه طلب ســعودی هنگامی کــه در ســال 2015 بــه کمک متحدانــش به یمن حملــه کــرد، حتــی خوابــش را هــم نمیدید که روزی برســد، نیروهــای مردمــی انصــاراهل­ل یمن یکی از مهمترین میدانهای نفتی عربستان را که بزرگترین پاالیشگاه نفت خام جهان هم هست، به آتش بکشند.

بهگــزارش الجزیره، ســاعت 4 صبــح به وقت محلی بود کــه تیمهای امنیت صنعتــی آرامکو، شرکت نفت دولتی عربستان از وقوع آتشسوزی مهیــب در «بقیــق»، بزرگتریــن پاالیشــگا­ه نفــت جهــان و «خریــص»، میــدان نفتــی مهــم و اســتراتژی­ک آرامکو خبــر داده و مشــغول اطفای حریق شــدند. در همان لحظات اول آتشسوزی در رســانهها و شــبکههای اجتماعــی تصاویری از شعلههای گســترده آتش منتشــر و اعالم شد که حمالت پهپــادی علت این آتشسوزیهاس­ــت. یکی از ســخنگویان وزارت کشور عربستان هم روز شــنبه در گفتوگو با خبرگزاری دولتی عربســتان ســعودی (واس) اذعــان کــرد کــه آرامکــو هــدف حمــالت پهپــادی قــرار گرفتــه و بقیــق و خریص بــر اثــر این حمــالت آتــش گرفتهانــد. ایــن مقام ســعودی اما به جزئیات مربوط به خســارتهای مالــی و جانی ایــن حمالت پهپــادی و همچنین عامالن حمالت اشــارهای نکــرد و تنها تأکید کرد که تحقیقــات در این زمینه در حال انجام اســت. هر بار که انصاراهلل یمن به خاک عربستان حمله میکند، مقامات سعودی میکوشند این حمالت را کــم اهمیت جلوه دهنــد اما روز شــنبه تصاویر منتشــر شــده از آتــش و دود ناشــی از حمالت به آرامکو آنقدر گویا بود که مقامات سعودی ناگزیر به اعتراف شدند اما از بیان جزئیات امتناع کردند. بــدر العســاکر، رئیس دفتــر محمد بن ســلمان، ولیعهــد عربســتان نیــز در توئیتر به آتشســوزی پاالیشگاه های آرامکو واکنش نشان داد و نوشت: خداوندا کشور، مردم، امنیت، آرامش آن و شب و روز و زمین و آسمان آن را به تو میسپاریم، خدایا این سرزمین و دیگر سرزمینهای مسلمانان را در امان و اطمینان قرار بده.

اگرچــه مقامــات ســعودی روز شــنبه یقیــن داشــتند منبــع حمــالت پهپــادی؛ یمــن و عامل آن نیروهــای مردمــی انصاراهلل یمن هســتند اما ترجیــح میدادنــد، این اعتــراف تلخ را بــه زبان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.