میدان شیبه

Iran Newspaper - - News -

نیاورند که مردمان یک کشــور فقیر پس از 4 سال و نیــم دفــاع در مقابــل ائتالف متجــاوز عربی به سرکردگی عربستان آنقدر قدرتمند شدهاند که با حمالت پهپادی بزرگترین پاالیشگاه نفت جهان را به آتش میکشند و تهدید میکنند که حمالت گســتردهتر در راه اســت. بنــا بــر اعــالم آرامکــو، پاالیشــگا­ه بقیق بزرگترین پاالیشگاه نفت جهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.