سفر نمایندگان طالبان به مسکو

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهــان/ طالبــان، شــوکه و ســردرگم از تصمیــم دونالــد ترامپ بــرای پایــان دادن به مذاکــرات بــا این گروه، دســت تمنا به ســمت روســیه دراز کرده تا شــاید بتوانــد از طریق این کشــور به آمــال خود بــرای راهیابــی در عرصه سیاسی افغانستان دست یابد.

نماینــدگا­ن گــروه طالبــان کــه روز جمعــه تنهــا 4 روز پــس از آنکــه دونالــد ترامــپ در اقدامــی ناگهانــی مذاکــرات بــا آنــان را مــرده خوانــد، بــه مســکو ســفر و بــا مقامات روســیه دیــدار کردند تا ضمــن نزدیک کــردن خود به روســیه بهعنوان رقیــب امریکا، هم واشــنگتن را ترغیب به بازگشت به مذاکرات کرده باشند و هــم بتواننــد کالهی از نمد روســیه برای خود بدوزند. به گزارش خبرگزاری روســی «تاس»، محمد ســهیل شاهین، سخنگوی گروه طالبان در دفتــر قطــر، به ایــن خبرگزاری گفته اســت، نمایندگان طالبان با ضمیر کابلوف، فرســتاده رئیسجمهــو­ری روســیه در امور افغانســتا­ن و مدیر اداره دوم آســیای وزارت خارجه روســیه دیــدار کردند و از روســیه خواســتند تــا در روند صلــح افغانســتا­ن مداخله کند. روســیه اعالم نکــرده، دقیقــاً چــه پاســخی بــه درخواســت طالبــان داده اســت. اما یک ســخنگوی وزارت خارجه روســیه به «تاس» گفته است: «روسیه در این دیدار بر لزوم ازســرگیری مذاکرات بین طالبــان و امریــکا تأکید کرد و طالبــان نیز خبر داد برای بازگشــت به این مذاکرات از آمادگی کامل برخوردار است.»

درواقع طالبان بسیار عالقهمند بود مذاکره بــا امریــکا بــه نتیجــه برســد. هفتــه پیش پس از اینکــه ترامــپ مذاکــرات بــا طالبــان را مرده خوانــد، ســهیل شــاهین بــه شــبکه «الجزیره» گفــت کــه تصمیــم ترامــپ بــرای آنهــا خیلی غیرمنتظره بود و آنها انتظار نداشتند پس از 9 دوره مذاکــره با امریکا با این تصمیم ناگهانی، آن هــم درســت پیــش از دیــدار برنامهریــ­زی شــده ترامــپ بــا رهبــران طالبــان در کمــپ دیویــد، روبهرو شــوند. ترامپ پس از آن چنین تصمیمی را اعالم کرد که یک سرباز امریکایی در حملــهای تروریســتی در کابل کشــته شــد و طالبان هم مسئولیت آن را پذیرفت.

مذاکــرات صلــح بیــن امریــکا و طالبــان روی 4 مســأله پایــان حمــالت مرگبــار طالبان در شــماری از شــهرهای افغانســتا­ن، خــروج نیروهــای امریکایــی و ناتو از افغانســتا­ن، آغاز مذاکــرات بیــن افغانــی و آتشبــس فراگیــر متمرکز بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.