اکیپ (فرانسه)

Iran Newspaper - - News -

این روزنامه با استفاده از عکس بزرگ نیمــار و تشــریح جدیدتریــن شــرایط او در پاری ســنژرمن، پرســیده اســت آیــا او پس از آن همــه هیاهو پیرامون بازگشــتش به لیگ اســپانیا (کــه البته شــکل نگرفــت) مهــرهای مؤثــر برای پاری سنژرمن در طول فصل خواهد بود یــا خیر. اکیــپ مســابقات لیون با امیان و لیل با آنژه در لیگ فرانســه را هم تحلیل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.