کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

Iran Newspaper - - News -

بــا شــروع مجــدد لیــگ فوتبــال ایتالیا پــس از دو هفتــه تعطیلــی مرتبــط بــا دیدارهای ملی، کوریره عکسهای سه مربی سرنوشتســا­ز فصل را که ساری (یوونتــوس)، کونته (اینتــر) و آنچلوتی (ناپولــی) هســتند به چــاپ رســانده و از آرا و ایدههــای آنــان بــرای توفیــف تیمهایشــا­ن در ایــن راه ســخت پــرده برداشــته و ابهامهــای کاری آنهــا را به بوته نفد گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.