سهم زنان از سکوهای آزادی؛ ۰۰۶۱ صندلی

Iran Newspaper - - News -

تعــداد تماشــاگرا­ن خانمــی کــه قرار اســت بازی ایــران – کامبــوج در مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی 2022 را ۸1 مهر با حضور در اســتادیوم آزادی تماشــا کنند، مشــخص شد. غالمحســین زمان آبادی، مشاور فدراسیون فوتبال در امور فرهنگی در این باره میگوید: 2« ســکو برای بانــوان در نظر گرفتیم. پیشبینی میکنیم کــه بیش از 1600 نفــر از خانمها از این بازی اســتقبال کنند. برای اینکه خود خانمها از جهت ورود، پارکینگ و سایر موارد با مشکلی روبهرو نشوند، فعالً پیشبینــی ۸ ایســتگاه در تهــران بــرای بانــوان کردهایم. در این ایســتگاهه­ا، اتوبوسهایی برای بانوان در نظر گرفته میشــود. مثالً باشــگاه پرسپولیس، ورزشــگاه درفشــیفر ایســتگاهش اســت و در کــرج هــم بــه طــور مثــال یک ایســتگاه داریم. جایی که پارکینگ مناسبی برای خانمها وجود داشته باشد و خانمهــا بتواننــد در آنجــا ماشینهایشـ­ـان را پــارک کننــد و بــا اتوبــوس به پارکینگ شــماره 2 اســتادیوم آزادی بیایند و ســپس از گیتهایی که گذاشته شده عبور میکنند و در محلهایی که در نظر گرفته شده مستقر میشوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.