دربی برگشت؛ پنجشنبه ۷۱ بهمن

Iran Newspaper - - News -

کمیته مســابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه ادامــه لیگ نوزدهم تا پایان هفته سیام را اعالم کرد که نکاتی را در دل خود دارد. برای جلوگیری از فشــردگی مســابقات در نیم فصل دوم، نیم فصل اول مســابقات تا هفته هفدهــم ادامــه دارد و تعطیــالت نیم فصل بعــد از آن خواهد بــود. برنامه مسابقات از هفته هجدهم تا سیام به دلیل اینکه هنوز قرعهکشی تیمهای ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان مشــخص نشــده، بدون ســاعت اعالم شده و بعــد از تعیین برنامه مســابقات نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آســیا ســاعت مســابقات نیــم فصــل دوم اعــالم خواهد شــد. ضمن اینکــه طبق برنامه اعالم شــده، بازی برگشــت پرسپولیس و اســتقالل در هفته نوزدهم، روز پنجشنبه ۷1 بهمن ۸9 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.