کاراته به من یاد داد که در زندگیام شکست را نپذیرم

گفتوگوی «ایران» با سارا بهمنیار، کاراتهکا طالیی رقابتهای لیگ کاراته وان توکیو بانوان ایرانی لیاقت کسب مدال المپیک را دارند/ حریفان نامدارمان هم از رویارویی با ما احساس ترس میکنند

Iran Newspaper - - News - محمد محمدی سدهی خبرنگار

پنجمیــن مرحلــه رقابتهــای لیــگ کاراتــه وان 2019 هفتــه گذشــته در توکیــو به پایان رســید و کاراته ایران در مجموع آقایان و بانوان با کســب یک مدال طــال، 2 نقره و 2 برنز بر ســکوی نایــب قهرمانــی ایســتاد. نکتــه مهــم در ایــن مســابقات تــک مــدال طالی مجمــوع نمایندگان ایــران بود که این مدال خوشــرنگ توســط یک کاراتهکا بانــو بــه دســت آمــد. مــدال طــالی ســارا بهمنیــار تأثیر بســیاری در نایب قهرمانــی ایــران در ایــن مســابقات داشــت. حــاال بانــوان کاراته ایــران در آســتانه رقابتهای گزینشــی المپیک 2020 بــا انگیــزه بیشــتری بــه مصاف حریفان میروند.

ســارا بهمنیــار، کاراتــه کا 0۵کیلوگــر­م کشــورمان درخصــوص ایــن مســابقات بــه خبرنــگار «ایران» گفت:«همه کشــورها از فرصت پیش آمده اســتفاده میکنند و برای حضور در المپیــک و کســب مــدال در توکیــو با تمام قــوا در مســابقات مهم کاراته وان شــرکت میکننــد. 6 مرحلــه از مســابقات کاراتــه وان باقــی مانــده و بایــد در مراحــل باقیمانــد­ه جــزو رنکینگ اول و دوم اوزان خود باشــیم تا ســهمیه مســتقیم المپیک را کسب کنیــم. در غیــر این صورت مســابقاتی در فرانســه برگــزار میشــود که نفرات اول تا ســوم اوزان ســهمیه المپیک را کســب خواهنــد کــرد.» او که با کســب مــدال طــال در ایــن مســابقات در رده ســوم رنکینگ وزن خود قــرار گرفت، ادامه داد: «هدف من کســب ســهمیه مستقیم المپیک است و برای رسیدن به این هدف باید در مســابقات کاراته وان بــه مــدال برســم. در توکیو مقابل حریفانــی از کرواســی، مالــزی، چیــن تایپه، ژاپن و ازبکســتان پیروز شــدم و به فینال راه یافتم. در فینال با حریفی از فرانســه مبــارزه کــردم کــه حریفــم 3 دوره قهرمــان جهان شــده بــود اما توانستم او را شکست دهم و به مدال طال دست یابم.»

طالی مســابقات کاراتــه وان توکیو نخســتین طــالی ســارا بهمنیــار در رده بزرگســاال­ن بود:«بــا کســب ایــن مــدال انگیــزه ام چندبرابر شــد و حاال میتوانــم بــه کســب طالهــای بیشــتر امیدوار باشم. در مسابقات کاراته وان اتریش نقره گرفتم و خوشحالم که در توکیــو رنگ مدالم طالیی شــد. هدف کاراته بانوان المپیک است و المپیک پیــش رو اولیــن و آخریــن المپیــک بــرای کاراتــه اســت چــرا کــه کاراتــه در المپیــک 2024 حضــور نخواهــد داشــت، به همیــن دلیل تمــام فکر و ذکرمــان این اســت کــه در مســابقات پیــش رو بهترین نتایج را کســب کنیم و در المپیــک حضــور یابیم.» او ادامه داد: «کاراتهکاهـ­ـای بانــو در ســالهای گذشــته کیفیــت باالیــی نداشــتند امــا چنــد ســالی اســت کــه اوضــاع تغییــر کــرده اســت. دلیــل پیشــرفت کاراتــه بانــوان را میتــوان رســیدن به خودبــاوری دانســت. عملکــرد بانوان در چند مســابقه اخیر فوق العاده بود و تیم ما در مســابقات قهرمانی آســیا در بخــش انفــرادی توســط حمیــده عباســعلی و طــراوت خاکســار بــه 2 مدال طال قهرمانی آسیا دست یافت که کســب ایــن مدالها نشــان دهنده پیشــرفت بانوان اســت. بانوان به این خودبــاوری رســیده انــد کــه میتوانند خودشــان را نشــان دهنــد و جــزو برترینهــا­ی جهــان باشــند. مســلماً میتــوان به کســب مــدال در المپیک امیــدوار بود و در میان بانوان کاراته کا هم این امیدواری وجــود دارد. بانوان ایرانی نشان داده اند لیاقت و توانایی کسب مدال المپیک را دارند.»

بهمنیــار بــا اشــاره بــه اینکــه از 3 ســالگی کاراتــه کار میکنــد، افزود:«تمــام زندگی من کاراته اســت و ایــن ورزش به من یــاد داده که هیچ وقــت در زندگــیام نبایــد شکســت را قبــول کنــم و آن را بپذیــرم. زندگی پســتی و بلندیهایی دارد که میتوان بــا اراده قــوی از آنها به ســالمت عبور کرد. رؤیای من مثل همه ورزشــکارا­ن حضــور در المپیــک و کســب مــدال اســت. کاراتــه ایــران یکــی از تیمهای قدرتمند جهان است و تیم ما بارها در مســابقات جهانــی و آســیایی بــه قهرمانی رســیده اســت. تمــام تیمهــا از قــدرت کاراتــه ایــران مطلــع هستند و زمان رویارویی بــا کاراته کاهای ایرانــی احســاس تــرس میکنند. این شــرایط نه تنهــا در بخش آقایان بلکه در بخــش زنان هــم وجود دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.