استقاللیها درصدد استخراج نفت

هفته سوم لیگ برتر امروز ادامه مییابد

Iran Newspaper - - News - حامد جیرودی خبرنگار سیدحسین حسینی در هر دو بازی فصل جدید تا دقیقه 90 دروازهاش را بسته نگه داشت ولی در وقتهای اضافی در حسرت کلینشیت ماند. اتفاقی که باعث شده او سخت تالش کند و در تصاویری که سایت رسمی باشگاه استقالل از تمرینات منتشر کرده، آمادگی باالی این در

پــس از برگــزاری 3 بــازی از هفته ســوم لیگ برتر، این رقابتها امروز با انجام 4 مســابقه دیگر ادامه میباید. مسابقاتی که همه آنها ساعت 19:45 آغاز میشود. ذوب آهــن و تراکتــور، نبــرد بــزرگ فوالدشهر را برگزار میکنند. سبزپوشان اصفهانــی در حالــی در ورزشــگاه فوالد شــهر اصفهان میزبان هســتند که هنوز در لیگ برتر پیروز نشدهاند و یک باخت و یک مســاوی در کارنامه خود دارند اما تراکتور 4امتیازی است و بعد از شکست دادن پرســپولیس، روحیــهای مضاعف پیــدا کــرده و بــا مصطفــی دنیزلــی بــه قهرمانــی در لیــگ برتــر میاندیشــد. ذوب آهــن و تراکتــور، تاکنــون 22 بار در طــول لیــگ برتر بــه مصاف هــم رفتند کــه ذوب آهــن ۷ پیــروزی و تراکتــور ۸ برد کســب کرده و ۷ بــازی دو تیم نیز به تســاوی رســیده. آمــار 29 گل زده بــرای ذوب آهــن و 30 گل زده بــرای تراکتــور، در تقابلهــای این دو تیــم در لیگ برتر بــه ثبــت رســیده. پرگلترین بــازی این دو تیــم هــم تســاوی 4-4 در بازی رفت لیگ پانزدهم در ورزشــگاه یــادگار امام (ره) تبریــز بــوده اســت. در دیگــر بــازی امروز، شــاهین و پیکان بــه دنبال اولین امتیــاز فصــل جاری هســتند. ایــن بازی مصاف دو تیم قعرنشــین جدول است که در ورزشــگاه شــهید مهدوی بوشــهر به مصــاف هم میروند. شــاهین 5 گل خــورده دارد و مثــل پیــکان بــدون بــرد اســت. پیــکان رده پانزدهمــی نیــز بــا 6 گل خــورده صاحــب ضعیفترین خط دفاع لیگ است. هر دو تیم برای گرفتن اولین امتیاز خــود در لیگ برتر نوزدهم تالش میکنند. شــاهین و پیــکان چهار بار در لیگهای نهم و دهم با هم دیدار کردهانــد کــه 3 پیــروزی برای شــاهین و یــک تســاوی حاصــل آن بــوده اســت و باید دیــد پیکان میتواند طلســم پیروز نشــدن برابر ایــن تیم را بشــکند یا خیر. گفتنــی اســت عبــداهلل ویســی در نیــم فصل اول لیگ دوازدهم هدایت پیکان را بر عهده داشت که پس از کسب نتایج ضعیف از این تیم برکنار شــد. ســایپا و نســاجی هــم در شــرایطی مشــابه برابر هــم قرار میگیرند. دو تیم در شــرایطی در ورزشــگاه دســتگردی تهــران مقابل هم صــف آرایی میکنند کــه از دو بازی گذشــته، یــک بــرد و یــک مســاوی در کارنامــه دارنــد. نارنجــی پوشــان هفتــه گذشــته مقابــل گل گهــر به یــک امتیاز رســیدند ولــی نســاجی یــک بــرد پرگل خانگی مقابل پیکان به دست آورد. این دو تیم فصل گذشــته برای اولین بار در لیگ برتر برابر هم قرار گرفتند که هر دو تقابل آنها به تساوی انجامید. ■ نفت مسجدسلیمان - استقالل؛ بازی ویژه

نبرد هفته سوم برای شاگردان آندره آ اســتراماچ­ونی و همچنیــن مهــدی تارتار یک نبرد ویژه در ورزشــگاه شــهید بهنــام محمــدی مسجدســلیم­ان بــه شــمار مــیرود. دیداری کــه محمدرضا اکبریان داور آن اســت و رضا سخندان و بابــک داوری هم کمکهای او هســتند. اســتقالل هنــوز طعم بــرد در لیگ برتر را نچشیده و بی صبرانه به دنبال کسب 3 امتیــاز اســت. در مقابــل نفت هم دو امتیــاز از دو مســابقه اول خــود دریافت کرده و اکنون به دنبال کســب اولین برد برابر تیمی اســت کــه از مدعیان اصلی قهرمانــی بــه شــمار مــیرود. نفــت در بــازی اول خــود در مسجدســلیم­ان، از تراکتور یک امتیاز گرفت تا نشــان بدهد که حریفی سختکوش است اما استقالل هم با ســتارگانش میخواهد اولین برد را کســب کنــد تا قبــل از دربی با شــرایط مناســبی مقابل پرســپولیس قرار بگیرد و اســتراماچ­ونی کــه دربــی شــهر میالن در لیــگ ایتالیــا را تجربه کــرده، بخوبی میدانــد که نتیجه بــازی با نفت قبل از دربی چقدر برای او، بازیکنان و هواداران تیمــش اهمیــت دارد. البتــه تارتــار هم سابقه بازی در پرسپولیس را دارد و بجز انگیزههایـ­ـی کــه بــرای موفقیت تیمش دارد، بــدش نمیآیــد در آســتانه دربی از اســتقالل امتیــاز بگیــرد. اســتقالل در حالی با 19 بازیکن به مســجد ســلیمان سفر کرده که شاهین طاهرخانی، میالد باقری، فرشــید باقری و روزبه چشمی از لیســت 19 نفره این تیم بــرای بازی کنار گذاشــته شدند. فرشــید باقری مصدوم اســت و باید پای خود را به تیغ جراحان بسپارد و چشــمی هم در تهران مانده و تمرینات اختصاصی را انجام میدهد تا احتمــاالً در دربی به میدان برود. درباره ترکیــب خط دفاعــی اســتقالل هم این نکتــه قابــل ذکر اســت کــه در بــازی اول این تیم برابر ماشــین ســازی، ســیاوش یزدانــی مدافــع جدیــد و ملــی پــوش اســتقالل محروم بود و محمد دانشــگر در کنار طاهرخانی بازی کرد اما دانشگر در دقایــق پایانــی آن بازی اخراج شــد و بــازی قبل آبیها برابر فوالد را از دســت داد. در بــازی بــا فــوالد هــم یزدانــی در کنار عارف غالمی بــازی کرد اما حاال در بــازی با نفــت یزدانی و دانشــگر حاضر هســتند و احتمــال دارد کنــار هــم بازی کننــد. خصوصــاً اینکــه اســتقالل در دو بــازی قبل در لحظه آخــر دروازهاش باز شده و استراماچون­ی اصالً دوست ندارد ایــن اتفاق دوبــاره بیفتد و بــرای همین ممکــن اســت تغییراتــی را ایجــاد کند. نکتــه جالبی کــه درخصــوص تقابل دو تیم وجود دارد این اســت که نفت هنوز موفق به پیروزی مقابل استقالل نشده. ایــن تیم دو بار در لیــگ چهاردهم و دو بار در لیگ هجدهم به این تیم در لیگ برتر باخته و فصــل قبل در جام حذفی هــم مغلوب اســتقالل شــد و حــاال باید دید تارتار میتواند این طلســم نفتیها را بشکند یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.