«هفت» یادآور دوران طالیی دوبله ایران

Iran Newspaper - - News - جالل مقامی دوبلور

امروز بیســت و چهارمین ســالگرد اکــران جهانی فیلــم «هفت» به کارگردانــ­ی دیوید فینچر اســت. فیلمی که در گذر ســالها جایگاهی ویژه نزد مخاطبــان فرهنگ پیدا کرد و رفتهرفته بــدل به یک اثر الگو و تاثیرگــذا­ر بر نســل پس از خود، نــه تنها در ســینما، کــه در ادبیات و هنرهــای نمایشــی شــد. تلفیق یــک درام تأثیرگــذا­ر با یــک موضوع برگرفته از متون مذهبی که پیش از آن نمونهای این اندازه همهفهم و عامهپسند در فرهنگ و ادبیات نداشت. «هفت» مدت کوتاهی پس از اکــران جهانی اش در ایران با مدیریــت دوبالژ جالل مقامی اکران عمومی شد. دوبلهای یادآور سالهای طالیی دوبله ایران.

«هفــت» متعلــق بــه بنیاد فارابــی بــود. بــه مــن گفتنــد میخواهیــم فیلمی برایت بفرستیم تــا ببینــی و دوبلــه کنــی. نشــانی دادم و وقتی فیلم را فرســتادند دیدم «هفت» است.

برای انتخاب گویندگان به ذات گویندگان نگاه کردم و با شــناختی که از آنها داشــتم انتخابشان کردم. مثالً نقش «جــان دو» که کویــن اسپیســی آن را بازی کرد برای ناصر طهماسب بسیار زیبا بود. چــون «جان دو» آدمی مرمــوز و درونی و به شــکلی سمبل شــیطان نفس بود. یک آدم ماورایــی بــود و حالتهــای خاصــی داشــت و درونش زمینی نبود. آن نقش با این ویژگیها برای ناصر طهماســب بسیار مناسب بود.

فیلمنامــه «هفــت» جــدی و دارای مفهــوم بود و بــه همین دلیل بــرای دیالوگ نویســیاش بیشــتر فکر کردم. البتــه مقداری خط قرمز داشــت که آنها را هم باید رعایــت میکردم. به طوری که تماشــاگر نفهمد دیالوگی تغییر پیدا کــرده و تا جایی که برایم مقدور بود این کار را انجام دادم. دیالوگنویس­ــی آن 6 روز طول کشــید و دوبلهاش در دو روز از صبح تا شــب انجام شد. چندنفر از بزرگان دوبله را جمع کردیم و وجود گویندگانی مانند منوچهر اســماعیلی، ناصرطهماسـ­ـب و زهره شکوفنده به فیلم و دوبله آن خیلی کمک کرد. به جای برد پیــت هــم خودم صحبــت کردم که ایــن فقــط در آن فیلم اتفاق افتــاد و پــس از آن دوبله حتی یکی از نقشهــای برد پیت را هم به من ندادند. «هفت» یک فیلم جدی و خوب است با فیلمنامهای جــدی. تصاویــر درخشــانی دارد از داریــوش خنجــی ایرانیتبــ­ار. طبیعــی بــود کــه دوبلــه آن خــوب میشود. چــون از ابتــدا آن را بــه مترجــم خــوب میدهنــد و بــه مدیــر دوبــالژ میگوینــد گویندگان مناســب انتخاب کن. هزینهاش را هــم میدهنــد و وقتــی همه اینهــا فراهم شــود دوبله یک فیلم کار خوبی میشود. یادم میآید ســیدمحمد بهشتی مدیرعامل وقت فارابی هم از دوبله فیلم بسیار تعریف کرد. فیلمهــای آن زمان بــا فیلمهای کرهای، چینی و ژاپنی که االن دوبله میشــود فرق داشــت. دوبله فیلمهای کــرهای و ژاپنی نمــود ندارد چون گوینــده هر چقدر هم تــالش کنــد چهــره آنهــا آن حــس را نشان نمیدهد. از طرفــی آن زمــان فیلمها برای نمایش در ســینما دوبله میشدند و میدیدیــم جلــوی ســالن مردم صــف میبســتند تــا فیلــم را دوبلهشده ببینند. پشــت صحنه فیلم «گاو» ســاخته داریوش مهرجویی به نمایش گذاشــته میشــود. با آغــاز دوباره نمایشهای هفتگــی کانون فیلم خانه سینما، نخستین برنامه به اکران و نشست مربوط به پشت صحنه فیلم «گاو» اختصاص دارد. در این برنامه که به مناسبت روز ملی سینما و پنجاهمین ســال ســاخت فیلم «گاو» اثر داریوش مهرجویی برگزار میشود در نشســت پس از نمایش، امیر پوریا، حسن حسینی و ناصر صفاریان حضور پیدا میکنند. پشــت صحنه تازه یافته شــده، با طی کردن مراحل آمادهسازی و ترمیم، کیفیت بسیار خوبی دارد و عالوه بر صحنههایمرب­وطبهپشتصحن­هدرزمانفیل­مبرداری،تستهایبازی­گریهنرپیشه­هاراهمشامل­میشود.اینبرنامهس­اعت۸1 امروزدر سالنسیفاهل­لدادخانهسی­نمابرگزارم­یشودوهمهعا­لقهمندانمی­توانندبهصو­رتآزادورای­گاندراینبر­نامهحضوردا­شتهباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.