مسائل‌منطقه‌باید‌از‌طریق‌گف‌توگو‌حل‌و‌فصل‌شود

رئیس جمهوری پیش از عزیمت به ترکیه:

Iran Newspaper - - صفحه اول -

رئیــس جمهــوری پیــش از عزیمــت به ترکیه بــه منظور شــرکت در پنجمیــن دوره اجــالس ســهجانبه ایران، روســیه و ترکیه، تأکید کرد که مسائل منطقه و از جمله سوریه و یمن باید از ســوی کشــورهای منطقه و از طریــق گفتوگــو و مصالحــه حل و فصل شود.

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســا­نی ریاســت جمهــوری، حجتاالســا­لم حســن روحانی روز گذشــته در فرودگاه مهرآباد، آنچه را امــروز در این منطقه رخ میدهــد نتیجــه برنامهریزی­هــای غلــط و توطئههــای امریــکا در ایــن منطقه دانســت و گفت: امریکاییها از عربســتان سعودی و امارات پشتیبانی میکننــد. آنهــا اســلحه و اطالعــات را میدهند و بخشی از عملیات جنگی را اداره میکننــد و امروز میبینیم هر روز عدهای بیگناه در یمن کشته میشوند و ناامنیها در منطقه وجود دارد.

او بــا بیــان اینکــه امریکاییهـ­ـا بهجــای اینکــه خودشــان را محکــوم و اعتــراف کننــد، هــر از گاهی کشــورهای منطقــه یــا مردم مبــارز یمــن را متهم میکننــد، اظهارکــرد: اگــر میخواهیــم در ایــن منطقــه امنیــت واقعــی برقرار شــود، راه آن، قطــع تجــاوز امریکاییها و مداخلههــا­ی تحریکآمیــ­ز رژیــم صهیونیســت­ی در منطقــه اســت وگرنه شاهد تداوم این ناامنیها خواهیم بود.

رئیس جمهوری با اشاره به نشست ســه جانبــه رؤســای جمهــوری ایــران، ترکیــه و روســیه در آنــکارا بــا محوریت مســأله ســوریه، این امر را برای هر سه کشــور، امنیــت منطقــه حائــز اهمیت دانســت و افــزود: خوشــبختان­ه طــی 2ســال و نیم اخیر و آغاز روند آســتانه کــه ایــن ســه کشــور ضامن آتــش بس در ســوریه هســتند، رونــد مناســبی در ســوریه آغاز شده است و امروز اکثریت قاطــع ســرزمینی و جمعیــت ســوریه تحت پرچم و حاکمیت دولت ســوریه اســت، اما هنــوز بخشهایی از ســوریه در اشــغال دیگــران اســت یــا حضــور تروریستها در آن مناطق ادامه دارد.

روحانــی، حضــور امریکاییهـ­ـا در ســوریه را تجاوزگرانـ­ـه، غیرقانونــ­ی و مداخلهجویا­نــه دانســت و بــا بیــان اینکــه مداخلههــا و تجــاوزات رژیــم صهیونیســت­ی در رابطــه بــا ســوریه، حمایــت رژیــم صهیونیســت­ی از تروریســته­ا و حمــالت ایــن رژیــم بــه مــردم و زیرســاخته­ای ســوریه جــزو نگرانیهــا­ی منطقــه و ایــن ســه کشــور اســت، گفت: مهمترین مسائل باقیمانده، منطقه ادلب و شرق فرات و تجاوزات رژیم صهیونیستی و همچنین حضور مداخلهجویا­نه امریکا است.

او اضافــه کــرد: در اجــالس آنــکارا عالوه بــر موضوع مبــارزه با تروریســم و مداخلههــا­ی خارجی، مســأله آینده ســوریه، بازگشــت آوارگان و بازســازی و اصــالح قانــون اساســی ســوریه و انتخابات سال 2021 از جمله مسائلی هســتند کــه مورد بحــث و بررســی قرار میگیرند.

رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه معتقدیــم حل مشــکالت منطقه باید از طریــق گفــت و گــو انجــام بگیــرد، تأکیــد کــرد: در یمــن بایــد از طریــق گفتوگوهــا­ی یمنــی – یمنــی باشــد و آنهــا خودشــان بایــد مشــکل را حــل و فصــل کنند و بمبــاران مردم یمن باید خاتمــه پیــدا کنــد. روحانی بــا تأکید بر اینکه روابط با همسایگان برای ما مهم اســت، اظهارکرد: امروز هــم برای رفع مشــکالت اقتصادی کشورمان بهترین راهحــل بعــد از مقاومــت و ایســتادگی مــردم، روابــط اقتصــادی نزدیــک بــا همسایگانما­ن است.

رئیس جمهوری افزود: در این سفر هــم با آقای پوتین راجــع به روابطمان بــا روســیه مذاکــره دو جانبــه خواهیــم داشــت و هم بــا جناب آقــای اردوغان راجــع بــه روابــط دوجانبــه بــا ترکیــه و امیدوارم روابط سه کشور و روابط ایران بــا همــه همســایگان روز بــه روز ارتقاء یافته و نزدیک تر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.