سیگنال ارزی سران قوا

«ایران» از پیامهای تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی گزارش میدهد

Iran Newspaper - - صفحه اول - گـــزارش گروه اقتصادی

«اختیــارات بانــک مرکــزی در خصــوص مدیریــت بــازار ارز در ســی ونهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاســت رئیــس جمهوری تمدید شــد.»، این تصمیم چه پیامی برای عموم مردم، فعاالن اقتصادی و در نهایت بانک مرکزی دارد؟

مخاطــب تصمیم شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی چه کســانی هســتند؟ مخاطــب اصلی ایــن تصمیم بانک مرکزی اســت.چرا که این نهاد اســت که مســئولیت اجرای تصمیــم شــورای عالی را دارد. بانکهــای مرکزی در تمام کشــورهای دنیا وظایــف مهمی در ثبــات قیمتها و حفظ ارزش پول ملی ایفا میکنند،اما مهمترین وظیفه این نهاد مهم در اقتصاد کنترل نرخ تورم، براساس شرایط عمومی اقتصــاد، اتخــاذ سیاســتهای پولــی مرتبط بــرای افزایش رشــد اقتصــادی و اشــتغالزا­یی بــا بهرهگیــری از ابزارهــای پولی نظیر نرخ ســود(بهره)بانکی، نرخ تنزیل، نرخ سپرده قانونی، اســتفاده عملیات بازار باز و سیاستهای اعتباری و تخصیصی اســت.اما در کشور به دلیل وجود تحریمهای اقتصــادی، بانک مرکــزی از مســیر سیاســتگذا­ری اولیه به طــور معمول فاصلــه میگیرد و فعالً تحقــق وظایف کالن و اهــداف توســعه در اولویت قرار ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.