تضاد رسمی و شرعی وکالهبردار­یهایملکی

Iran Newspaper - - News -

ایــن تفاوت از آنجا ریشــه میگیرد کــه در قدیم و جوامع روســتایی و کوچک، اســناد عادی معتبر بود و نمیشد یک ملک را به دو یا چند نفر فروخت زیرا فروشنده و خریداران احتمالی همه یکدیگر را میشــناختن­د، ولی در نظام جدید که در شهری چون تهــران میلیونهــا ملک و ســند رســمی وجــود دارد و میلیونها نفــر خریدار و فروشــنده هســتند، کمتر خریداری میتواند فروشــنده را بشناســد و اشــخاص ثالث نیز آنان را نمیشناســن­د. لذا باید مرجع دیگری باشــد که جانشین اعتبار و وثاقــت معامالت در یک نظام کوچک روســتایی شــود. این جانشــین همان ســازمان ثبت و اسناد رســمی اســت. وکال و قضات بخوبی میدانند که هزاران مــورد از این نــوع کالهبرداری­ها وجود دارد که ذهــن و روان مردم را دهها برابر فسادهای اداری رنج میدهد و هزاران نفر را به خاک سیاه نشانده و به همین اندازه افرادی را بهصورت متقلبانه ثروتمند کرده اســت. متقلبان نیز پولها را تبدیــل به ارز کرده و در تورنتو و ســیدنی ...و مشــغول گذران زندگی هســتند. از این نوع تعارضهای فکری در نظام حقوقی ما بســیار فراوان است و با کاهش نظارتهای اجتماعی و اخالقی، فراوانی آنها بیشــتر نیز خواهد شــد. اکنون که توجه همگان به فســاد و تقلب جلب شده است باید به این موارد بیشتر توجه کرد تا بازداشت و محاکمه کسانی که بهدلیل ضعفهای قانونی در این راه وارد شدهاند. امیدواریم در قوانین جدید این مشکل برطرف شود و نه تشدید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.