دیدار قائم مقام وزیر خارجه هند با ظریف

Iran Newspaper - - News -

«ویجــی گولکــه»، قائممقام وزیر امور خارجــه هند که به منظور برگزاری شــانزدهمی­ن دور مشــورتهای سیاســی بین وزارتخانهه­ای امور خارجه دو کشــور در تهران به سر میبرد پیش از ظهر دیروز با محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان دیــدار کــرد. به گزارش ایســنا، ویجــی گولکــه، در این دیدار ضمن تشــریح اهداف ســفر خود به تهران، درخصوص روابط فیمابین، همکاریهای دو کشــور در حوزههای دوجانبه و منطقه و همچنین دیگر مسائل مورد عالقه گفتوگو و تبادل نظر کرد. محمدجــواد ظریف، وزیــر امورخارجه کشــورمان نیز در ایــن دیدار ضمن توجه به روند رو به گســترش همکاریهای دو کشــور در حوزههای مختلف و ابــراز عالقه منــدی درخصوص عملیاتــی کردن ظرفیتهــای همکاری، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مردم کشمیر اظهار امیدواری کرد وضعیت آنها بهبود یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.