رفتار های صدا و سیما را نمی پسندم

حسن غفوریفرد:

Iran Newspaper - - News -

گروهسیاســ­ی/حســن غفــوری فرد کــه خود ســابقه چهــار دوره نمایندگــی را در مجالــس اول، پنجــم، هفتم و هشــتم دارد، امیدواری نامزدها به درآمدزا بودن کرســیهای نمایندگی مجلــس شــورای اســالمی را از آفــات اصلی نهادی دانســت که بــه گفته امام (ره) بایــد عصــاره فضائل ملت باشــد. او تحقــق مجلــس مطلــوب را نیازمند رأی دادن آگاهانــه مــردم و احزاب قوی و پاســخگو دانســت و گفــت: «اگــر خود مسئوالن الگوی ســالمت نباشند، هیچ رفتــار قضایــی فایــده نــدارد.» غفــوری فــرد در گفتوگو با «جماران» با اشــاره بــه اینکه در رفع مشــکالتی همچــون از دست رفتن اعتماد مردم به دستگاهها و مســئوالن و تبعیض و فاصله طبقاتی حتمــاً احــزاب قــوی مؤثــر خواهــد بود، در پاســخ به این پرســش که «آیــا در ۰4 ســال گذشــته کشــور ما این پاسخگویی احــزاب و گروههــا را شــاهد بودهایــم؟ مثــالً اصولگرایان احمدینژاد را بر ســر کار آوردنــد. امــا االن نــه تنهــا میگویند از ما نبــوده، حتی میگویند که مشــاوره آنهــا را هــم گــوش نمــیداده اســت»، ظهــور احمدینژاد در عرصه سیاســت را محصــول حمایــت محمدرضا باهنر از او دانســت و گفــت: «همــان موقــع گفتند که ایشــان (احمدینژاد) مشکل اقتصــادی و پرونده اقتصادی بــاز دارد. آقــای باهنر گفت که ما داریــم او را برای رئیس جمهوری تربیت میکنیم؛ شما اجــازه شــهردار شــدن او را نمیدهیــد. همــان موقع مــن مخالف بــودم. آقای علــی احمــدی خیلــی به مــن التماس کرد که وزیر آموزش و پرورش شوم؛ من گفتم نمیآیــم. اگر میرفتم حتماً وزیر میشــدم ولی نرفتــم. در یک مصاحبه هــم گفتــم کــه او ظرفیــت ریاســت جمهوری نــدارد. خود او هم هیچ وقت نگفتمناصول­گراهستم.»

غفــوری فــرد بــا یــادآوری اینکــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری ۸۸ بــه احمدینــژا­د رأی نــداده اســت، افزود: «من گفتم بــه او رأی ندادهام و چوبش را هــم خــوردم. گفتــم من به موســوی رأی دادهام. مــن بــا موســوی اختــالف داشتم و به خاطر اختالف استعفا دادم و گفتــم نمیخواهــم وزیر شــما باشــم ولی به خاطر اینکــه او را از احمدینژاد بهتــر میدانســتم، بــه او رأی دادم. اگر موسوی رئیس جمهوری شده بود یقیناً وضع خیلی بهتــر بود. با همه اختالفی کــه من با او داشــتم.» او در ادامه افزود: «اصولگرایــ­ان، بخصــوص در دور اول، خیلــی از احمدینژاد حمایــت کردند. گرچه او نمک نشناســی کرد، ولی آقای باهنر گفت دور دوم میخواهم وزیرش شوم. به او پیشنهاد وزارت داده بودند و قبول نکرده بــود ولی به خود من گفت که میخواهم دور دوم وزیر او شوم.»

این فعال سیاســی اصولگرا در ادامه گفــت وگــو بــا تأکید بــر ضــرورت حفظ وحــدت و همــکاری همــه جریانهــای سیاســی با دولت و اجتناب از رفتارهای مبتنی بر باندبازی، موفقیت و شکست رئیسجمهــو­ری و دولــت را موفقیــت و شکســت کل کشــور دانســت و دربــاره عملکردصداو­سیمادرنوعم­واجههاش با دولت گفت: «من هم نسبت به صدا و ســیما انتقاد دارم و خیلی از رفتارهای صداوسیمارا­نمیپسندم.مننسبتبه برجامبهلحا­ظفنیخیلیای­راددارم.اما داد و بیــداد نمیکنم؛ جاهایی الزم بوده بحث علمی کــردهام. باید از تصمیمی کهدولتگرفت­ه،حمایتکنیم.»غفوری فــرد با بیان اینکه «الزمه کار اجتماعی و وحدت این اســت که هر کسی یک قدم از خودش پایینتر بیاید. یعنی برای این کار باید مماشات و تنازل داشته باشیم»، گفــت: «وحــدت محــور میخواهــد. آیتاهلل بهشتی و آیتاهلل مهدوی کنی محورهای خوبی برای وحدت ما بودند. االن هــم خیلــی بــا آقــای ناطــق نــوری صحبــت کردهایم ولــی ایشــان به هیچ وجهراضینمی­شود.البتهآقایم­هدوی کنی پســتی نداشــت ولی محور وحدت بود. اگر آقــای ناطق نوری به عنوان یک فعال سیاسی محور وحدت بیاید، خوب است ولی االن متأسفانه نه اصولگرایان چنینمحورید­ارندونهاصا­لحطلبان.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.