یکآتشبهاخت­یارپهپادام­ریکاییراسا­قطکرد

Iran Newspaper - - News -

فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه با تشــریح رویدادهــا­ی قبل و بعد از هــدف قرار گرفتن پهپــاد امریکایــی بــر فــراز آســمان ایــران در خلیــج فــارس، گفــت کــه در ایــن ماجــرا، یــک افســر جــزء براســاس آتشبهاختیـ­ـار عمــل کــرد و حتی خــود او بعد از زدن پهپــاد متوجــه موضوع شــده اســت. ســردار امیرعلی حاجیزاده اضافه کرد که پیش از این رویداد، موشــکهای ســپاه پاســداران، ســه هدف امریکایی شــامل دو پایگاه این کشــور در قطر و امــارات و یک ناو در دریــای عمان را هدف گرفتــه بودند تــا در صورت آغــاز درگیری، آنهــا را بزنند. به گزارش تسنیم، ســردار امیرعلی حاجیزاده این مطالب را در گفــت و گویــی با نادر طالــبزاده و در برنامــهای به زبان انگلیســی مطرح کرد که با هــدف مخاطبان خارجی (بویژه امریکایی) ساخته شده است.

او بــا بیــان اینکه پهپاد جاسوســی امریکایی MQ-4 تنها چند کیلومتر وارد فضای آسمان کشورمان شده بود، گفت: میتوانستیم هواپیمای باسرنشین آنان یعنی ۸P را هم که 5۳ نفر سرنشــین داشــت مورد اصابت قرار دهیم، اما این کار را نکردیم و دلیل قدردانی ترامپ هم همین بود.

ســردار حاجی زاده با اشــاره به موضوع تفاوت عمل در آفنــد (حملــه) و پدافند (دفــاع)، گفت: در آفنــد، نیروهای عملکننــده، قبــل از عملیــات دســتور میگیرنــد، امــا در پدافنــد ممکــن اســت یــک افســر جــزء عملکننــده، بنا بر دســتورالع­مل، آتشبهاختیـ­ـار عمل کنــد. در موضوع زدن پهپــاد امریکایــی نیز همین اتفــاق افتاد و خود مــن بعد از زدن پهپاد متوجه شدم.

فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه در پاســخ بــه اینکــه درصــورت مقابله به مثل امریکاییها در آن واقعه، پاســخ ایران چه می توانســت باشــد، تصریح کرد: اگر امریکاییها واکنــش نشــان میدادند و حتی اگــر یک زمیــن خالی ما را هم میزدند، به آنان پاســخ میدادیم و در این صورت اگر آنان مجدداً جواب میدادند، جنگ شــروع میشــد. سردار حاجــی زاده بــا بیــان اینکــه در آن مقطع همــه نیروهای ما آمادهبــاش بودنــد، گفت: بهطور مشــخص پایــگاه العدید (پایــگاه امریکاییهـ­ـا در قطــر)، پایــگاه الظفــره (پایــگاه امریکاییهـ­ـا در امــارات) و یــک نــاو امریکایــی در دریــای عمان هدفگیری شــده بــود که در صورت واکنــش امریکا، آنهــا را مــورد اصابــت قــرار میدادیــم. او با تأکید بــر اینکه همــه بدانند کــه تمامی پایگاههــا­ی امریکایی و شــناورهای آنان تا فاصله ۲هزار کیلومتری زیر برد موشــکهای ما قرار دارد، اظهارکــرد: نه ما و نه امریکاییها قصدی برای جنگ نداریم، البته ممکن است نیروهای در میدان که در تماس بــا هم هســتند، دســت به چنیــن اقدامــی بزنند کــه در این صورت ممکن است جنگی شروع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.